Назад

КЗК прие ново решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики


След проведена публична консултация, с Решение № 24/11.01.2024 г. Комисията прие ново решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията на някои категории споразумения, решения и съгласувани практики. Решението е обнародвано в Държавен вестник в брой 9 от 30.01.2024 г.

С новото решение се продължава подходът постигнат с Решение № 55/20.01.2011 г. на КЗК за изрично препращане към приложното поле и към условията за групово освобождаване, предвидени в регламентите на ЕС. По този начин се постига реципрочност на националните правила за групово освобождаване с тези на европейските регламенти, регулиращи групово освобождаване на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики от забраната по чл.101 от ДФЕС.

Основната цел на новото решение на КЗК е да се уреди възможността за групово освобождаване на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики, които нямат трансгранично влияние и допринасят за подобряване на производството или разпределението на стоки или предоставянето на услуги, развитието на техническия или икономическия прогрес, като предоставят на потребителите справедлив дял от получените ползи.

Новото решение е публикувано на интернет страницата на КЗК в частта Нормативна уредба – Подзаконови нормативни актове.