Назад

БТПП започна проект "Партньорство за промени" по операция "Социално партньорство"
Българската търговско-промишлена палата в качеството си на национално представителна организация на работодателите, стартира проект „Партньорство за промени“ по операция „Социално партньорство“ с финансовата подкрепа на ПРЧР.

В условията на двойния преход, състоящ се от дигиталната и зелената трансформация, който поражда нови предизвикателства и води до промени в бизнес средата и в пазара на труда, БТПП си поставя за цел да подпомогне адаптирането на работодателите и на заетите лица към тези промени. Чрез изпълнението на проекта Палатата търси иновативни решения за ускоряването на този процес.

На 12 март, вторник, се проведе откриващото хибридно събитие по проекта, на което се представиха целите, планираните дейности и очакваните резултати от изпълнението му и се дискутираха различните аспекти на дигиталната и на устойчивата трансформация, както и начините на ускоряването им. В дискусията се включиха онлайн и регионалните представители на БТПП, представители на браншовите организации и други заинтересовани лица.

Чрез изпълнението на проекта:

Ще се търсят и начини за стимулиране на географската трудова мобилност в страната за преодоляване на дисбалансите в териториалното разпределени на заетите лица с определени умения и професии.

Ще се проведат целенасочени действия за повишаване на капацитета на регионалните и на браншовите структури на Палатата за по-активното им участие в социалния диалог и в колективното трудово договаряне, както и във всички етапи на цикъла на Европейския семестър и в развитието на индустриалните отношения в контекста на Индустрия 4.0.

Ще се разработят модели за учене през целия живот на корпоративно, секторно и регионално ниво.

Ще се подготвят програми за обучение на ръководния персонал на фирмите за успешно управление на промените в бизнес процесите, породени от прехода към кръгова икономика.

Участниците в събитието, представители на бизнеса и на браншови организации, предприемачи, консултанти, синдикалисти и журналисти направиха коментари и дадоха конкретни предложения във връзка с насърчаването на трудовата мобилност в страната, моделите и стратегиите за учене през целия живот и с предизвикателствата пред бизнеса, породени от зелената трансформация. Всички присъстващи подкрепиха дейностите по проекта и изразиха готовност да съдействат активно за изпълнението им.