Назад

НСИ: Бизнес климатът се влошава през май заради несигурната икономическа среда


Бизнес климатът се влошава през май, показателят намалява с 0.7 пункта спрямо април. Мениджърите на промишлените, строителните и търговските компании сочат като главно затруднение несигурната икономическа среда и прогнозират ръст на цените през следващите месеци. Единствено в сферата на услугите очакванията на ръководителите са позитивни. Това сочат резултатите от проучването на Националния статистически институт.

Промишленост
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 0.8 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основният фактор, затрудняващ дейността на индустриалните компании, е несигурната икономическа среда, посочена от 61.7% от предприятията. На второ място е недостигът на работна сила.
Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, е 35.3%.

Строителство
През май показателят в строителството спада с 3.6 пункта заради по-неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им за получените нови поръчки през последния месец също са негативни, което е съпроводено и с по-песимистични очаквания за строителната активност през следващите три месеца.
Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да са основните затруднения за развитието на бизнеса, но през май отрицателното въздействие на втория и третия фактор отслабва.
Очакванията на строителните предприемачи са цените да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно
Заради песимизма на търговците за състоянието на фирмите им през следващите месеца показателят бизнесклимат в търговията на дребно намалява с 2.2 пункта. По-неблагоприятни са очакванията за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.
Най-сериозната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчно търсене.
Прогнозите на търговците на дребно са, че продажните цени през следващите три месеца ще растат.

Услуги
Само в услугите оценките и очакванията на мениджърите за търсенето са благоприятни, а бизнесклиматът се покачва с 4.3 пункта

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в този сектор, като през последния месец се засилва и недостигът на работна сила.

В сравнение с април делът на мениджърите, които очакват продажните цени в сектора на услугите да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 31.4%.