Назад

БВП през второто тримесечие на 2022 г. нараства с 4% на годишна база


През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.0%, а брутната добавена стойност (БДС) с 4.5% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. Това сочат публикуваните предварителни и сезонно изгладени данни на НСИ.

Растежът на брутната добавена стойност се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост – с 11.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – с 5.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – с 5.2%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 4.7%, Финансови и застрахователни дейности – с 3.9%, докато в Строителството е регистриран спад от 16.4% на годишна база.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст през второто тримесечие на 2022 г. има крайното потребление с увеличение от 5.2% на годишна база. Износът на стоки и услуги се увеличава с 10.4%, а вносът на стоки и услуги - с 16.7% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г.

През второто тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0.8% спрямо предходното тримесечие, според предварителните и сезонно изгладени данни (табл. 2 от приложението). Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.7% на тримесечна база.

От НСИ съобщиха също, че през второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт на един зает се увеличава реално с 2.6% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. Заетите лица в икономиката са 3.559 млн., а общият брой отработени часове е 1 424.4 милиона.

Структурата на заетостта по икономически сектори показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектор през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 г.