Назад

Куба актуализира икономическия модел на страната


Посолството на България в Хавана информира за приети закони в Куба, свързани с актуализацията на икономическия модел в страната – регламентиране на дейността на микро, малки и средни предприятия (ММСП), неземедeлските кооперации и самостоятелно заетите лица.

На 6 август 2021 Държавният съвет на Куба е одобрил 8 декрет-закона в изпълнение на икономическата и социална стратегия на страната, с цел признаване, разширяване и засилване ролята на различните икономически субекти, както и свързани с други въпроси от национален интерес.

По-важните декрет-закони са:

Декрет-закон „За микро, малки и средни предприятия“ регламентира тяхното включване в правната система като участници, които ще влияят на производствената трансформация на страната. Определят се процедурите за създаване и заличаване, критериите за класификация и др. Според новите разпоредби ММСП са икономически единици, правни субекти със собствени характеристики, чиято цел е да развиват производството на стоки и предоставянето на услуги, които отговарят на нуждите на обществото. Те могат да бъдат държавни, с частна или смесена собственост и се класифицират според броя на заетите лица:  микро предприятия – от 1 до 10 души,  малки предприятия – от 11 -35 души, средни предприятия – от 36-100 души.

Декрет-закон „За неземеделските кооперации“  регламентира създаването, функционирането и заличаването на този субект на националната икономика. Определя, че кооперацията е икономически субект от стопански характер, който се създава чрез доброволно сдружаване на хора, които внасят пари, други блага и права за задоволяване на икономическите, социалните и културните нужди на своите членове-собственици и за социални цели. Кооперацията се издържа от труда на тези хора и при ефективно прилагане на общопризнатите принципи на кооперативизима. Кооперацията има свой юридически статут и собствени активи. Има право да ползва активите, да се разпорежда с имуществото си, да покрива разходите с приходите, които получава. Отговаря със своята собственост за задълженията си пред кредиторите. Досега кооперациите имаха експериментален характер. С приемането на декрет-закона се цели активното им включване в икономиката така, както  е предвидено в „Икономическата и социална стратегия“ на страната.

Декрет-закон „За упражняване на самостоятелна заетост“ регламентира процедурата за упражняване на този вид дейност чрез създадената за тази цел „Служба за разрешение“, както и системата на организация и контрол. Регулира отговорностите на местните администрации, органите, агенциите на централната държавна администрация и националните институции във връзка с този вид заетост.

От Посолството ни в Хавана считат, че създаването на ММСП може да разкрие нови възможности за разширяване на вноса от България на  технологично оборуване, машини, резервни части, консумативи за производство и др.