Брой 196 (2202), 13-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ

Срокове по ЗАДС за лицензираните складодържатели, лицата с удостоверение за ОАКП и за регистрираните по чл.57а, ал. 1, т. 3а и 3б


Във връзка с обнародвани преходни разпоредби относно срокове, в които трябва да бъдат извършени необходимите действия, касаещи привеждане в съответствие дейността на лицензираните складодържатели, на лицата, получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител, и на регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) лица, трябва да се има предвид следното: 

В срок до 12.12.2020 г. лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от ЗАДС на основание  § 8 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г., в сила от 12.06.2020 г.), са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на  наредбата.

В срок до 18.12.2020 г. лицензираните складодържатели на основание по § 23, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 19, 69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 15 и 57 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 13 от 2020 г.) следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 12 и чл. 65, ал. 11 от ЗАДС и писмено да уведомят за това директора на Агенция „Митници“. В посочения срок на основание § 4 от Заключителни разпоредби към Правилника за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г.) лицензираните складодържатели, съхраняващи енергийни продукти, са длъжни да представят бизнес план по чл. 48, ал. 2, т. 13 от ЗАДС, съдържащ и информация за складовия капацитет за съхранение на собствените енергийни продукти.

В срок до 31.12.2020 г. лицата, получили удостоверения за освободени от акциз крайни потребители по чл. 24б, ал. 6 от ЗАДС, на основание § 38, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.; изм., бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 13.05.2020 г.; изм., бр. 84 от 29.09.2020 г.) са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 24а, ал. 3, т. 8 - 11 от ЗАДС, като за целта подадат уведомление до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта. Привеждането на дейността на лицата в съответствие с изискванията на чл. 24а, ал. 3, т. 8 - 11 от ЗАДС се отнася за:

Всички лица, получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител, даващо им право да получават енергийни продукти, като същите следва да приведат дейността си в съответствие с разпоредбата на чл. 24б, ал. 3, т. 8 от ЗАДС, като използват автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и на суровините, материалите, произведените или складираните стоки.

 - Само лицата, които ще получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4 от закона, следва самостоятелно и за своя сметка да осигурят интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност.

 - Задължение на лицата в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС да използват средства за измерване и контрол:

а) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, на които ще се получават в обекта;

б) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, в които постъпват в съответната производствена инсталация в обекта и/или се влагат в производствения процес;

в) на количествата произведени стоки на местата, на които стоките се извеждат от обекта.

Средствата за измерване и контрол трябва да отговарят на изискванията на ЗАДС, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

 

Източник: Агенция "Митници"

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите от ученическия конкурс за есе “125 години БТПП“
Четирите най-добри есета бяха отличени със специални грамоти Още
БТПП благодари за сътрудничеството на Камарата на инсталаторите в България
Браншовата организация е дългогодишен, активен член на Палатата Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Осигуряване на екосистема, подходяща за възстановяването на МСП – тема на първото събитие от серията „REBOOTING EUROPE“
Виждания и идеи за просперитет и устойчивост Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Важно за работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.10.2020 г. по втория дизайн на мярката 60/40
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Изявление на Европейската комисия относно координирането на мерките за ограничаване на свободното движение в Европейския съюз, свързани с пандемията от коронавирус
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Канят бизнеса и неправителствения сектор да номинират участници за попълване на съветите за развитие в четири от регионите на страната
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Срокове по ЗАДС за лицензираните складодържатели, лицата с удостоверение за ОАКП и за регистрираните по чл.57а, ал. 1, т. 3а и 3б
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикувана е инструкция за прекратяване на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност в ЦАИС ЕОП
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
"100+Forum Russia", международен професионален форум и изложение
20-22.10.2020 г., Екатеринбург Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Световен Ден на стандартизацията - 14 октомври
Тази година мотото е "Да опазим планетата с помощта на стандартите" Още