Брой 196 (2202), 13-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Канят бизнеса и неправителствения сектор да номинират участници за попълване на съветите за развитие в четири от регионите на страната


Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира повторна  процедура за избор на представители на бизнеса и юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (ЮЛНЦ), за попълване състава на регионалните съвети за развитие в четири от шестте региона на страната.  Първата покана към двата сектора бе обявена през месец август, като след проведените процедури и проверки единствено Южен централен и Югоизточен регион попълниха квотите за представители на групи на бизнеса и неправителствения сектор в Регионалните съвети за развитие.

За Северен централен регион повторната процедура е за включване на представители на средния бизнес, съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия. 

В Северозападен регион за планиране се очакват номинации за представители на малки (микро) и големи предприятия, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел от организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и агенции за регионално развитие.

В Североизточен регион  се очакват предложения за представители на средни и големи предприятия и НПО сектора.

В Югозападен район повторно ще избират представители на средни и големи предприятия.

В рамките на повторната покана отново могат да се излъчват по един основен и до трима резервни членове за участие в състава на регионалния съвет за развитие за съответния регион. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата може да се подават писмено заявление и съответните документи за участие в деловодството на МРРБ, на вниманието на секретаря на регионалния съвет за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2.

Сред изискванията към бизнеса са кандидатите да имат регистрация на седалище в съответния регион за планиране, да са създадени най-малко 2 години преди подаването на заявление в процедурата и да са действащи към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор. Всеки заинтересован представител на посочените групи предприятия може да подаде само едно заявление.

Представителите на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност трябва да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата, да са действащи, като осъществяват целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата, както и да представят документи, доказващи, че ЮЛНЦ извършва общественополезна дейност на територията на съответния регион за планиране. Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел може да подаде само едно заявление.

Представителите на бизнеса и неправителствения сектор ще участват в заседанията на регионалните съвети за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на съответния регион за планиране от ниво 2.

Регионалните структури в регионите за планиране от ниво 2 ще имат разширени функции и правомощия при изпълнението на програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Те ще имат експертен състав от три звена - звено за медиации, звено за публични консултации и звено за предварителен подбор. Съветите ще се състоят от председател, заместник-председател и членове, а експертен състав ще подпомага работата им. В състава на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас се включват и наблюдатели. При изпълнение на функциите по подбора на проекти в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, част от наблюдателите ще получават право на глас.

Поканите и документацията към тях могат да бъдат намерени в секция „Обяви“ на интернет страницата на МРРБ.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите от ученическия конкурс за есе “125 години БТПП“
Четирите най-добри есета бяха отличени със специални грамоти Още
БТПП благодари за сътрудничеството на Камарата на инсталаторите в България
Браншовата организация е дългогодишен, активен член на Палатата Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Осигуряване на екосистема, подходяща за възстановяването на МСП – тема на първото събитие от серията „REBOOTING EUROPE“
Виждания и идеи за просперитет и устойчивост Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Важно за работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.10.2020 г. по втория дизайн на мярката 60/40
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Изявление на Европейската комисия относно координирането на мерките за ограничаване на свободното движение в Европейския съюз, свързани с пандемията от коронавирус
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Канят бизнеса и неправителствения сектор да номинират участници за попълване на съветите за развитие в четири от регионите на страната
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Срокове по ЗАДС за лицензираните складодържатели, лицата с удостоверение за ОАКП и за регистрираните по чл.57а, ал. 1, т. 3а и 3б
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикувана е инструкция за прекратяване на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност в ЦАИС ЕОП
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
"100+Forum Russia", международен професионален форум и изложение
20-22.10.2020 г., Екатеринбург Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Световен Ден на стандартизацията - 14 октомври
Тази година мотото е "Да опазим планетата с помощта на стандартите" Още