Брой 126 (383), 02-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Присъединяване на Р. Хърватия – важно да се знае


На официалния сайт на Агенция „Митници" е публикувана подробна информация във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз.
Той е изработен от службите на Комисията с цел да осигури полезна информация за разширяването на ЕС през 2013 г., която да послужи на митническите администрации, икономическите оператори и други заинтересовани лица. Представената информация засяга преди всичко митническия съюз. В допълнение, приложенията съдържат информация за ДДС и акцизи.
Информацията може да намерите тук - http:// www.customs.bg/bg/page/127
Във връзка с присъединяването на Република Хърватия следва да се има предвид още:
За икономическите оператори, които ще използват граничните митнически учреждения на коридора  Neum
Във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейскя съюз на 01.07.2013 г., предоставяме информация относно специфичните обстоятелства свързани с коридора  Neum. Коридорът Neum е част от територията на Босна и Херцеговина, който достига до бреговете на Адриатическо море и разделя територията на Република Хърватия на две части - района на гр. Дубровник и останалата част на Република Хърватия.
Адриатическата автомагистрала - двулентов държавен път D8, преминава през коридора Neum и е единствената сухопътна транспортна  връзка между района на гр. Дубровник и останалата част на територията на Република Хърватия. Част от този път, преминава  на територията на Босна и Херцеговина при Neum и е дълъг 9,25 километра. В двата края на този път има две гранични митнически учреждения, разположени на територията на Република Хърватия: Klek -  намира се в западната част на коридора Neum и Zaton Doli -   намира се в източната част на коридора Neum. Едно превозно средство изминава разстоянието от едното митническо учреждение до другото приблизително за 10-15 минути.
От 01.07.2013 г. Klek и Zaton Doli няма да изпълняват ролята на отправно и получаващо митническо учреждение за режим транзит, както и изходно митническо учреждение за режим износ. Република Хърватия е определила, че митническите учреждения на коридора  Neum имат само следните роли:
- Klek - транзитно митническо учреждение, получаващо митническо учреждение за транзит и митническо учреждение за подаване на обобщени декларации за напускане (EXS) и обобщени декларации за въвеждане (ENS);
- Zaton Doli - транзитно митническо учреждение и митническо учреждение за подаване на EXS и ENS.
- Следва да се има предвид, че на граничните митническите учреждения Klek и Zaton Doli няма представителства на спедиторски компании.
На вниманието на титулярите на разрешения за използване на общи гаранции за режим транзит/отговорните лица за режим транзит
Във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз на 01.07.2013 г. и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, дружественото право, политиката на конкуренция, селското стопанство, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика, транспортната политика, енергетиката, данъчното облагане, статистиката, трансевропейските мрежи, съдебната система и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, околната среда, митническия съюз, външните отношения, външната политика, политиката на сигурност и отбрана  и институциите поради присъединяването на Република Хърватия и  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 519/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2013 година за изменение на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги, дружественото право, политиката на конкуренция, селското стопанство, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика, рибарството, транспортната политика, енергетиката, данъчното облагане, статистиката, социалната политика и трудовата заетост, околната среда, митническия съюз, външните отношения, външната политика и политиката на сигурност и отбрана поради присъединяването на Хърватия (в частност изменението на приложение 48, точка I (1)), обръщаме внимание, че общите гаранции за режим общ/общностен транзит трябва да са валидни за територията на ЕС, в т. ч. и за Република Хърватия, за да могат да се използват за обезпечаване на стоки, превозвани на територията на ЕС.
За  тази цел общите гаранции, които към настоящият момент не са валидни за Република Хърватия трябва да се приведат в съответствие с изискването на чл. 342 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г.
В тази връзка за общи гаранции, които към настоящият момент не са валидни за Република Хърватия, е необходимо най-късно до 25.06.2013 г. отговорните лица да осигурят представянето на анекс в гаранционното митническо учреждение (Централното митническо управление на Агенция „Митници") от банката-поръчител.
В случай на необходимост от допълнителна информация относно актуализирането на общите гаранции, бихте могли да се свържете със служители в отдел „Транзит на стоки", дирекция "Митнически режими и процедури" в Централното митническо управление на следните телефони за контакт:
+359 2 9859 4574: г-жа Светла Евстратиева;
+359 2 9859 4258: г-н Цветан Съев.

НОВИНИ ОТ БТПП
Несигурността в икономическата среда и бюрократичните ограничения пречат на иновациите, показва проучване на БТПП
Резултати от проучване сред членовете на Палатата за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите Още
Българо – китайски бизнес форум – съвместно мероприятие на БТПП и Българо – китайската търговско – промишлена камара
Двустранни срещи между китайски представители и български фирми Още
Ученици от две софийски гимназии - на стаж в БТПП
Възпитаници на Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) и Националата търговско-банкова гимназия (НТБГ) за шеста поредна година усвояват полезен опит за бъдещата си реализация Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП
Interwine China 2013 - Международно изложение за вино и спиртни напитки, Китай Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Публикувани данни за изпълнение на консолидираната фискална програма към 31.05.2013 г.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец май е положително в размер на 45,5 млн. лв. Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Присъединяване на Р. Хърватия – важно да се знае
Подробна информация за ДДС и акцизи във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
Документите оформят стратегическата визия за развитие на районите от ниво 2 през следващия програмен период Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Покана за участие в търг в Република Мавриций
Търг „Финансиране, проектиране, изграждане и управление на заводи за преработка на отпадъци в компост” Още