Брой 126 (383), 02-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Публикувани данни за изпълнение на консолидираната фискална програма към 31.05.2013 г.


На сайта на Министерство на финансите са публикувани данните за изпълнение на консолидираната   фискална програма към  31.05.2013 г.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец май е положително в размер на 45,5 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП), като се формира от излишък по националния бюджет в размер на 71,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 26,2 млн. лв. За същия период на 2012 г. излишъкът бе в размер на 67,4 млн. лв. (0,1% от БВП), като се формира от излишък по националния бюджет в размер на 334,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 267 млн. лева. На месечна база, за месец май 2013 г., бюджетното салдо по КФП е положително в размер на 331,9 млн. лв., при 284,6 млн. лв. за май 2012 г.
Основни параметри по КФП към май 2013 г.:
Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво към края на месец май са в размер на  11 802,4 млн. лв., или 38,6 % от разчетите за 2013 година. Съпоставени със същия период на 2012 г. приходите и помощите по консолидираната фискална програма към май 2013 г. бележат номинален ръст от 7,2 % (792,4 млн. лв.).
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец май възлиза на 9 189,6 млн. лв., което представлява 39,3% от планираните за годината. За сравнение изпълнението на данъчните приходи за същия период на 2012 г. бе 40,3% от разчетените със ЗДБРБ за 2012 година. Приходите в частта на преките данъци са 1 912,3 млн. лв., което е 46,3 % от разчета за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 4 571,7 млн. лв., което е 37,0 % от програмата за годината, в т.ч. от ДДС - 3 051,1 млн. лв., или 38,7 %; от акцизи - 1 457,6 млн. лв., или 33,8 %; от мита - 55,9 млн. лв., или 46,6%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 390,0 млн. лв., или 45,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.05.2013 г. са 2 315,6 млн. лв., което представлява 38,1 % от разчетените за годината.
Неданъчните приходи и помощите са в размер на 2 612,8 млн. лв. или 36,4 % от разчета за годината.
Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.05.2013 г. възлизат на 11 756,8 млн. лв., което е 37,1 % от годишния разчет. Спрямо края на месец май 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са по-високи със 7,4 % (814,3 млн. лв.). Текущите нелихвени разходи са в размер на 9 938,8 млн. лв. (41,2 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 991,0 млн. лв. (18,4 % от разчетите към ЗДБРБ за 2013 г.) и лихвените плащания - на 361,7 млн. лв. (41,3 % от планираните за 2013 г.).
Частта от вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, изплатена за петте месеца на 2013 г. от централния бюджет възлиза на 465,3 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.Фискалният резерв към 31.05.2013 г. е в размер на 5,8 млрд. лв.
Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 май 2013 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

НОВИНИ ОТ БТПП
Несигурността в икономическата среда и бюрократичните ограничения пречат на иновациите, показва проучване на БТПП
Резултати от проучване сред членовете на Палатата за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите Още
Българо – китайски бизнес форум – съвместно мероприятие на БТПП и Българо – китайската търговско – промишлена камара
Двустранни срещи между китайски представители и български фирми Още
Ученици от две софийски гимназии - на стаж в БТПП
Възпитаници на Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) и Националата търговско-банкова гимназия (НТБГ) за шеста поредна година усвояват полезен опит за бъдещата си реализация Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП
Interwine China 2013 - Международно изложение за вино и спиртни напитки, Китай Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Публикувани данни за изпълнение на консолидираната фискална програма към 31.05.2013 г.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец май е положително в размер на 45,5 млн. лв. Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Присъединяване на Р. Хърватия – важно да се знае
Подробна информация за ДДС и акцизи във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
Документите оформят стратегическата визия за развитие на районите от ниво 2 през следващия програмен период Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Покана за участие в търг в Република Мавриций
Търг „Финансиране, проектиране, изграждане и управление на заводи за преработка на отпадъци в компост” Още