Назад

Дадено е началото на ежегодното обучение по търговски арбитраж за юристиЗа седемнадесета поредна година Българската търговско-промишлена палата организира обучение на юристи по търговски арбитраж.

Курсът бе открит на 6 март и ще продължи до 29 май т.г., като хибридното провеждане на мероприятието, присъствено и онлайн, позволява информацията да достигне до широка аудитория,  включително и извън София.

Нивото на обучението както всяка година,  така и сега, привлича участници сред представители на различните професии в системата на правораздаването, адвокати, юрисконсулти, а така също и студенти от юридическите факултети в страната.

В курса се обръща внимание и на алтернативните методи за разрешаване на правни спорове, каквито са медиацията, помирителното производство и посредничеството.

Председателя на БТПП Цветан Симеонов откри обучението. Встъпителните му думи към колегите, предимно от адвокатската гилдия, бяха свързани с отговорността, която те носят към своите клиенти, необходимостта да се търси най-доброто разрешение на споровете между търговците и най-вече да се изкорени порочната практика за водене на дела, които са обречени да бъдат загубени още в зародиш. Адвокатът е този, който трябва да се грижи за нуждите на своя клиент, включително и като го насочва към по- бързия, по-евтин и ориентиран към приятелско разрешаване на спора, арбитражен процес.

Арбитражното производство, подчерта Симеонов, е създадено, за да бъде в служба на бизнеса.

Председателят на БТПП обърна внимание и на факта, че в АС особено отношение се обръща на електронното правосъдие, което се прилага в различни форми: електронна комуникация с Арбитражния съд при БТПП - онлайн портал „електронна система за достъп до делата“, електронна база данни за комуникация.

На страните в процеса е дадена възможност да следят развитието на процесуалните действия, да са своевременно уведомени за постъпилите книжа, както и да участват онлайн в откритите арбитражни заседания.

Като първи лектор, зам.-председателят на АС при БТПП Александър Кацарски разви въпросите, свързани с основите на арбитража, а именно:

  • Понятие за арбитраж и разграничаване от останалите видове алтернативни способи за решаване на спорове,
  • Видове арбитраж – институционен и ad hoc. Изисквания към институционния арбитраж. Структура и правила на институционните арбитражи.
  • Място на арбитража и приложимо право към арбитражното производство
  • Правна уредба – национална и международна. ЗМТА /и Законът Модел на УНСИТРАЛ/ и ГПК.

Лектори на курса, освен зам.-председателят на АС при БТПП Александър Кацарски, са Ружа Иванова, дългогодишен зам.-председател на АС, доц. Венцислава Желязкова, гл. ас. Силвия Спасова и гл. ас. Ивайло Костов, които са юристи с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели в юридическите факултети в страната, както и  Емануела Балевска, бивш съдия от Върховния касационен съд,