Брой 108 (113), 06-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Най-много са данъчните облекчения за привличане на преки чуждестранни инвестиции, според анализ на МФ


Най-голям е относителният дял на данъчните преференции за привличане на преки чуждестранни инвестиции. Това е един от изводите в Прегледа на системата от данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България, публикуван на сайта на Министерството на финансите. Данъчните преференции, облекчения и преференциални данъчни режими в България са насочени към стимулиране на преките чуждестранни инвестиции и иновациите, повишаване на заетостта, развитието на  определени региони и стратегически отрасли в страната, както и за постигането на определени социални цели, пише в документа. В него се разглеждат различни видове данъчни преференции и облекчения, включени в данъчната ни система, каквито са: освобождаване от данъчно облагане, намалени данъчни ставки, преотстъпване на корпоративен данък и данък върху приходите, ускорена данъчна амортизация, пренасяне на данъчни загуби и други.

Изготвеният преглед на системата от данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България представя основните видове данъчни преференции за бизнеса и гражданите, регламентирани в Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Всяка данъчна преференция, данъчно облекчение и преференциален данъчен режим са разгледани в детайли.

Материалът е разработен като е взето под внимание влиянието и водещата роля на данъчните преференции за икономическото развитие на страната и заетостта, както и в изпълнение на заложените мерки за реализиране на правителствените приоритети в областта на данъчната политика.

Предмет на бъдещи анализи ще са оценката на ефективността на системата от данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България, както и оценка за степента на сложност на разпоредбите, регламентиращи данъчните преференции и облекчения, както и практическото им приложение от данъкоплатците.

Документа може да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа Националното споразумение "Първа работа"
Инициативата има за цел да осигури заетост на минимум 22 000 млади хора, които не са се реализирали на трудовия пазар Още
БТПП представя доклад пред Международната конференция на труда от името на българските работодатели
Акцент се поставя на осигуряването на младежка заетост Още
Цветан Симеонов връчи национален приз „Златно евро” на представители на бизнеса
Наградите са за постигнати високи резултати в усвояването на средствата от европейските фондове Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Промените в Закона за потребителския кредит
Целта е да се осигури по-висока защита на интересите на потребителите и кредитодателите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Най-много са данъчните облекчения за привличане на преки чуждестранни инвестиции, според анализ на МФ
Това е един от изводите в Прегледа на системата от данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конкурс за най-добрите реклами и тв проекти с положителен образ на жените