Брой 85 (90), 03-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Агенция "Митници" и НАП поемат контрола върху акцизите за горивата

В по-голямата си част законопроектът е изготвен във връзка с реализацията на концепцията за контрол на течните горива чрез изграждане на информационна система на Агенция „Митници” и информационна система за контрол на горивата на Националната агенция за приходите. Създаването на тези системи е продиктувано от необходимостта от подобряване на административния контрол и въвеждане на облекчени процедури за икономическите оператори. Целта е да се разработи интегрирана информационна система, която да обхваща всички акцизни стоки, т. нар. Българска акцизна централизирана информационна система. По този начин ще се автоматизира процесът по обмен на информация и контрол на цялостната верига при реализацията на акцизни стоки, както и обменът на информация по електронен път между двете приходни агенции.

Въвеждането на постоянен контрол върху движението на акцизните стоки на територията на страната ще допринесе за решаването до голяма степен на проблема с установяване на реалните получатели на акцизните стоки и осъществяването на по-качествен контрол върху документално отчетените и фактически реализираните количества акцизни стоки по цялата верига от търговците до крайните потребители. Изграждането на информационна система между двете ведомства ще даде възможност за по-ефективно противодействие на евентуалното укриване на реализирани приходи и незаплащане на дължими публични държавни вземания (акциз, мита, ДДС).

Със законопроекта се предлагат промени и в Закона за ДДС, които също са свързани с изграждането на общата информационна система за контрол върху горивата между АМ и НАП, като чрез тях се въвежда механизъм за своевременно проследяване на документално отчетените с фактически потребените количества горива.

Поради въведената положителна акцизна ставка върху природния газ от 1 юни 2012 г., с проекта е разширен кръгът на лицата, подлежащи на задължителна регистрация по закона. Това са търговците, които извършват продажби на природен газ за моторно гориво. С оглед въведените различни акцизни ставки в зависимост от предназначението на природния газ, са предложени определения за „битови” и „стопански” нужди.

С цел отстраняване на проблеми, възникнали при прилагането на закона, са направени предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на законовите разпоредби.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се поредната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Споделени бяха виждания за приоритетите за развитие на България Още
Нови членове на БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Световен търговски мост 2012 - Истанбул
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството иска разрешение за прилагане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури
Исканата дерогация ще даде възможност на България да предотврати данъчни злоупотреби Още
Агенция "Митници" и НАП поемат контрола върху акцизите за горивата
Правителството одобри законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове и предлага на Народното събрание да го приеме Още