Брой 176 (686), 12-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове по Закона за техническите изисквания към продуктите


С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвижда да бъдат изменени и допълнени:

Наредбата за условията и реда за издаване на лицензни за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, както и 7-те. наредби по чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за съответните видове съоръжения с повишена опасност в това число:

- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори;

- Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;

- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

- Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;

- Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби;

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане и

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели.

С проекта се предвижда прецизиране на съществуващите и въвеждане на допълнителни изисквания към лицата, осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Проектът предвижда, също така, разширяване на обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от лица (търговци) и структурнообособени части на предприятия и организации, получили лицензия за осъществяване на тази дейност от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като в него се включват водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 130°С, асансьори в промишлени сгради, както и двойно по-голям в сравнение с настоящия брой повдигателни съоръжения на които извършват технически надзор - товароподемни кранове, електрически телфери, багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит, товароподемни електрически колички и др.

С проекта се въвежда и задължение за лицензираните лица и на лицата, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП да използват компютъризирана информационна система на ДАМТН за електронно отчитане на извършваните от тях дейности по технически надзор (информация за регистрираните съоръжения с повишена опасност и за извършените технически прегледи, изпитвания и други на съоръженията с повишена опасност), както и на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, които осъществяват. Мярката има за цел да се гарантира в максимална степен прозрачността при реализацията на функциите по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност, да се повиши качеството на административното обслужване и развитието на електронното управление.

Проект

Вашите предложения и мнения изпращайте в Министерството на икономиката и енергетиката на адрес: e.piperova@mee.government.bg до 23 септември 2014 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционният форум на работодателските организации от Европа и Централна Азия се провежда във Варшава
Пазарите на труда – проблеми и решения, са във фокуса на форума Още
БТПП участва в септемврийската пленарна сесия на ЕИСК
Недекларираният труд, имиграцията и визовата политика – в дневния ред на сесията Още
Среща в търговската служба на турското посолство
Планират се двустранни бизнес форуми и събития с отраслова и секторна насоченост Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2015”
Информация на български и английски език за панаири, изложения, салони, базари, фестивали и други прояви, провеждани в България Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Сътрудничество между Република България и Европейската космическа агенция
Предстои "техническа визита" на Агенцията с цел представяне на български научни и академични организации и предприятия с потенциал да участват в изпълнение на проекти от взаимен интерес Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема „Договор за патентно коопериране”
Целта е да се подпомогне по-доброто разбиране на Договора от потребителите му, да ги запознае с последните процедурни новости Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Световната банка има готовност да подпомогне оздравяването на българската енергетика
Една от основните цели на тази подкрепа е да се подобри административният капацитет на ДКЕВР, както и политиките в сектора да се поставят на ясна и пазарна основа Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове по Закона за техническите изисквания към продуктите
Прецизиране на съществуващите и въвеждане на допълнителни изисквания към лицата, осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Софтуер на Агенция „Митници” и НАП следи за опити за измами с горива
Масирани съвместни проверки на двете приходни агенции за спазването на изискванията за търговия с горива Още
НАП и БАБХ започват масови проверки на пазарите и тържищата
Съвместните мерки целят по-голяма ефективност на фискалния контрол и предотвратяване на нелегален внос на стоки с висок фискален риск от земеделския сектор Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
„Как да наложим български продукт в Германия“
Наръчник, изготвен от българин, който споделя своя личен опит и показва кое от теорията работи на практика Още