Брой 87 (597), 13-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. - една от седемте оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за регионално развитие през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група, която беше сформирана на 14 август 2012 г. с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на държавната администрация, неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.
Това е първият цялостен вариант на програмата, който съдържа шест приоритетни оси:

  • Приоритетна ос 1: Води
  • Приоритетна ос 2: Отпадъци
  • Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие
  • Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения
  • Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух
  • Приоритетна ос 6: Техническа помощ.

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на база на консултации с представителите на администрацията, гражданското общество и бизнеса и съответстват на целите на Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint), Пътната карта за ресурсна ефективност „Европа за ефективно използване на ресурсите“, Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., Стратегиите на ЕС за Дунавския регион и за Черно море, Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, както и на актуалните национални стратегически документи в областта на околната среда.

Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за регионално развитие. Документът е попълван в актуалния към момента образец за оперативна програма на български език.

Обществените консултации продължават до 26 май 2014 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП се проведе семинар „Европа 2020 - възможности за подкрепа на бизнеса от Европейските фондове и инструменти за финансиране”
Интерактивни и практични методи за разработване на успешна проектна идея Още
Покана за участие в заключителна среща по проект SAGITTARIUS
Ще бъдат представи разработените в рамките на проекта продукти - мобилно приложение „Пътуващ музей“, образователна интерактивна игра.... Още
Среща с търговския съветник към Посолството на Македония
Предстои презентация на преференциите за чуждестранните фирми и инвеститори в Македония Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Зинаида Златанова: Над 7 милиона лева ще останат в бизнеса и гражданите до края на годината от по-ниските държавни такси
Представиха мобилно приложение за справки в Търговския регистър Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-румънски бизнес форум
26 май 2014 г., к.к. „Албена“ Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Националният статистически институт отчита инфлация от 0.3% за април
След три поредни месеца дефлация индексът на потребителските цени се върна към положителни стойности Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
Това е първият цялостен вариант на програмата, който съдържа шест приоритетни оси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Евробарометър: доверието и оптимизмът в ЕС нарастват
Европейските граждани в 20 от 28-те държави-членки на ЕС споделят, че очакват икономическата ситуация в тяхната държава да се подобри през следващите 12 месеца Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта към български туроператори, които могат да предложат поклоннически пътувания
Подготвят се програми за пътувания в България на вярващи от Москва и епархиите в регионите на Русия Още