Брой 91 (1103), 13-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма


С предложения от Министерство на туризма законопроект се въвеждат съществени изменения в действащата уредба на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Реформата обхваща нова нормативна рамка за регулиране на няколко групи обществени отношения.

Законопроектът предвижда задължение за всички лица, извършващи хотелиерство, включително и тези, които са започнали производство по категоризация, да водят регистър на настанените туристи, тяхното гражданство и броя на реализираните нощувки. Това задължение обвързва собствениците на места за настаняване, спадащи както към клас „А“, включващ хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, така и към клас „Б“ - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.

Въвежда се ново изискване за лицата, извършващи хотелиерство в места за настаняване от клас „А“ да поддържат собствена база данни в електронна форма чрез избрана от тях информационна система със състав на данните, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма. Такова задължение не е предвидено за обектите от клас „Б“. Предвид по-голямата финансова тежест, за тях е предвидено да могат да водят регистъра на хартиен носител по образец, зададен от министъра на туризма.

Предвижда се улеснена процедура за обмен и обработка на данните от регистрите на настанените лица. Създава се директен канал за връзка между хотелиерите и ЕСТИ, без да е необходимо тази информация да се предава първо на общината и после вторично да се въвежда в ЕСТИ. Информацията от регистрите директно постъпва в централизираната база данни на ЕСТИ, което прави значително по-бърза, евтина и ефективна процедурата по нейното предоставяне, както намалява риска от грешки и непълности. На практика данните ще постъпват в ЕСТИ в реално време.

За местата за настаняване от клас „Б“, които не водят регистър в електронна форма, обменът на данни се осъществява чрез ежедневното им вписване в ЕСТИ посредством публично достъпен уеб или друг интерфейс, чрез сигурна комуникационна сесия за свързаност. За тази цел лицата са облекчени да не въвеждат собствени информационни системи, а ще ползват публично достъпен интерфейс на централизираната система на ЕСТИ за директно вписване в нея.

Създава се яснота относно информацията в регистрите за настанените туристи, постъпваща в ЕСТИ. Първата група включва данни за български туристи и туристи от Европейския съюз, от държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от Конфедерация Швейцария. Втората категория данни се отнася до другите чуждестранни туристи.

Данните за настанените туристи в единния регистър на ЕСТИ не са публични. До тях имат достъп само определени от закона субекти.

Достъпът на общините, НАП и министъра на вътрешните работи е отдалечен, като обхватът на данните е ограничен съобразно установеното в закона за съответната категория лица.

При неизпълнение на задълженията, свързани с регистрите за настанените туристи са предвидени административни наказания както следва: за неизправните лица, които са задължени, но не водят регистър за настанените туристи - глоба в размер 2000 лв., и имуществена санкция на едноличните търговци и юридическите лица - в размер 7000 лв.; за неизправните лица, които макар да водят такъв регистър, то това не се извършва в съответствие със законовите изисквания - глоба в размер 1000 лв., и имуществена санкция на едноличните търговци и юридическите лица - в размер 5000 лв.; и за неизправните лица, които не са осигурили или не извършват обмен на данни, съответно не вписват данните по реда на закона - глоба в размер 1000 лв., и имуществена санкция на едноличните търговци и юридическите лица - в размер 5000 лв.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
В ЦУМ започна търговското изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
Фирмени презентации, томбола всеки ден с атрактивни награди, приятни изненади Още
Посланикът на Словакия представи приоритетите на предстоящото Словашко председателство на Съвета на ЕС
Следващата среща на Евроклуба при БТПП ще бъде посветена на Словашкото председателство ... Още
Посланикът на Република Руанда посети БТПП
Очертани са секторите от взаимен интерес за сътрудничество Още
Покана за Българо-венецуелски бизнес форум
20 май 2016 г. от 10.00 часа в БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Шумът на парите, 2016“
31 май – 1 юни 2016 г., хотел „Хилтън“, София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
Единна система за туристическата информация ще свърже в реално време регистрите на хотелите с Министерство на туризма, МВР, НАП и общините Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Важна информация за превозвачите, получена от Националния координатор за режим транзит на Република Сърбия
За потребителски стоки и текстил, транспортирани по шосе, с произход от Азия и евразийски държави Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага по-добра защита на работниците от канцерогенни химикали
Директивата относно канцерогените и мутагените (2004/37/ЕО) ограничава излагането на 13 канцерогенни химични вещества на работното място Още