Брой 133 (643), 15-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. С проекта се:

1.Осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законовите механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг услуги, като елемент от изпълнение на предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2014-2020г.;

2.Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, във връзка с постъпило допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия  по открита процедура по нарушение №2009/2256;

3.Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения в българското законодателство и избягване на процедура за нарушение;

4. Отменят се някои наредби към закона поради осъвременяване на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто му прилагане;

5. Ускорява се процесът по определяне на санитарно–охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

6.Въвеждат се разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води;

7.Осигурява се намаляване на хидроморфологичните изменения на речните легла, като се ограничава изземване на наносни отложения. Изземване е разрешено само при необходимост от поддържане проводимостта на реките и защита от вредното въздействие на водите;

8. Въвеждат се нови забрани за заустване на отпадъчни води в някои от зоните за защита на водите, в комплексни и значими язовири, в напоителни и отводнителни канали и в сухи дерета, като целта е опазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води.

9.Във връзка с обществената значимост на въпросите, свързани с контрола на техническото състояние на хидротехническите съоръжения на територията на страната се въвежда единен национален контролен орган, по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация.

Обществените консултации продължават до 1 август 2014 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Рамков договор за сътрудничество сключи БТПП с Българската банка за развитие
Членовете на Палатата ще бъдат включени в Партньорската програма на ББР Още
Български предприемачи ще участват в Европейския парламент на предприятията в Брюксел
Заедно с предприемачи от другите европейски страни ще се срещнат с представители на Европейските институции, ще се включат в процеса на взимане на решения на европейско ниво Още
Изложба "Порив за бъдещето" е открита в БТПП
Включени са картини на студенти от департамент „Изящни изкуства”, Нов български университет Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАР настоява за спешно разглеждане от Парламента на внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
До 13.07.2014 г. общините е трябвало да осигурят общинските площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Консултации на държавния глава с парламентарните сили и изпълнителната власт за финансовото състояние на страната
България потегля към Европейския банков съюз; БНБ предприе първите стъпки в тази посока Още
НСИ: Дефлация и за юни
Най-много поевтиняват през месеца храните и безалкохолните напитки - с 1.2 на сто Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Младежката безработица в България е следствие от структурни проблеми на пазара на труда
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Хазартът по интернет: Комисията препоръчва принципи за ефективна защита на потребителите
Осигуряване на висока степен на защита на потребителите, играчите и непълнолетните Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство