Брой 179 (1937), 18-09-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите


Министерство на икономиката обявява за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

Измененията касаят отпадане на изискването за полагане на печат в заявлението за сертифициране на инвестиционен проект, подавано пред Българската агенция за инвестиции (БАИ) и отпадане на изискването инвеститорите да представят документ, с които БАИ може да се получи служебно – становище на компетентния орган по околна среда относно допустимостта на инвестиционния проект по екологичното законодателство.

Измененията са в съответствие с Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и целят намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица, които инициират процедура по сертифициране по реда на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.

Адрес за изпращане на становища и предложения: s.marinova@mi.government.bg

Дата на откриване:

18.09.2019г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бизнес среда

Дата на приключване:

18.10.2019 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проект на Доклад до Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС относно предварителната частична оценка на въздействието

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Преустановяване на задължението на работодателите да заплащат първите 3 дни по болничен лист на работника Още
Среща с посланика на Беларус Н.Пр. Александр Лукашевич
Състоянието на стокообмена и бъдещи съвместни инициативи – във фокуса на разговора Още
БТПП и Тeхническият университет - София ще представят информация за актуализиране на Държавните образователни стандарти
За придобиване на квалификация по професии в сферата на мехатрониката и металургията Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Целта е намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица Още
Съветът за административната реформа прие нови Стандарти за обществени консултации
Подобряване на практиката за осигуряване участието на обществото в процесите по вземане на решения Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Достъпна е електронната услуга „Искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС"
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Русия ще работят за реализиране на наличния потенциал за сътрудничество във всички области от взаимен интерес
XVII-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи кариерен форум за българи в Нидерландия
5 октомври 2019, Хага Още
Търговски мисии в Турция, ноември 2019
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още