Брой 246 (756), 19-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон на представителите по индустриална собственост. Той е изработен  с оглед необходимостта от уреждане на по-високо нормативно ниво на отношенията, свързани с дейността на лицата, упражняващи тази професия. Натрупан е достатъчно опит от 1993г., което дава възможност за по-подробно законово уреждане на отношенията в тази професионална гилдия.

При регламентирането на дейността на представителите по индустриална собственост в предложения законопроект е избран подходът за превръщането на професията в „регулирана” по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации. Режимът при регулираните професии изисква специален закон, какъвто е предлаганият, който да определя изискванията за професионална квалификация и получаването на правоспособност.

Предложеният законопроект цели и да приведе националната уредба по отношение на представителите по индустриална собственост в съответствие с правото на Европейския съюз и по-конкретно с чл. 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и Директива  на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.

Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар забранява въвеждането в законодателството на държавите членки на дискриминационни изисквания към доставчиците на услуги, свързани с националност и местожителство в рамките на определена територия. Поради това този закон предвижда достъп до професията да имат както местните лица, така и представители, упражняващи професията в други държави членки на ЕС, държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.    

Този закон ще се прилага за лицата, които ще извършват представителство по отношение на обектите на индустриална собственост в България постоянно, както и по отношение на тези, които временно или еднократно ще предоставят такива услуги на нашата територия. За последните е предвиден специален (облекчен) режим съгласно изискванията на Директивата  относно признаването на професионалните квалификации. Заложените по отношение на тях изисквания и процедури за достъп до упражняването на тази регулирана професия са съобразени с Част втора на Закона за признаване на професионалните квалификации.

В проектозакона е съобразено и изискването на чл. 15 от Директивата за услугите относно регулираните професии, да не се налагат от държавите членки ограничения относно правната форма или собствеността на капитала на доставчиците на услуги.

Освен това, законопроектът урежда основните функции на Камарата, правата и задълженията на членовете й, нейните органи за управление, реда и условията за придобиване и упражняване на професията “представител по индустриална собственост”, поддържането на Регистър на представителите по индустриална собственост и вписванията в него.

Обществените консултации продължават до 12 януари 2015 г. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на правителствените ръководители на Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа
Мащабно фирмено присъствие и оживени дискусии в секторите инфраструктура, икономика, туризъм и търговия Още
Традиционна Предколедна среща на Арбитражния съд
Новият председател на Арбитражния съд представи виждането си за развитието и утвърждаването на арбитражната институция Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Увеличават се разходите на работодателите за труд за третото тримесечие на 2014 г.
Най-висок ръст е регистриран в икономически сектор "Държавно управление" Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейската комисия одобри ОП „Транспорт” 2014-2020
Според новата програма 800 млн.евро са предназначени за пътища Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Нова електронна услуга на НАП за фирмите
Осигурителите получават електронен достъп до обобщени справки за актуалното състояние на осигурителните декларации за всяко осигурено от тях лице Още
Нови услуги на Патентното ведомство
Те се прибавят към 10-те вече познати на потребителите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за представителите по индустриална собственост
Определени са изискванията за професионална квалификация и получаването на правоспособност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO публикува нов стандарт - ISO 19600 „Системи за управление на съответствието”
Предназначен за организации, които искат да въведат система за управление, позволяваща да демонстрират своята ангажираност с прилаганите законови и други изисквания Още