Брой 169 (929), 02-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации. Предлаганите промени в проекта целят хармонизиране националното право на Република България с европейското законодателство. Предвижданата актуализация цели укрепването на вътрешния пазар и насърчаването на свободното движение на специалисти, като се гарантира по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации. Въвежда се Европейската професионална карта.

Предвижда се промените да засягат частичния достъп до професии, защитата на местните потребители в приемащата държава-членка, предоставянето на услуги на временен или случаен принцип в държавите-членки на ЕС, което се обвързва с различни предпазни мерки. За да се гарантира правна сигурност, на специалистите вече ще бъде известно от самото начало дали е необходима предварителна проверка на професионалните квалификации и кога може да се очаква решение. За прилагането механизма на признаване в рамките на общата система различните национални програми за образование и обучение се групират в различни нива. Въвежда се възможността за изразяване на продължителността на дадена програма освен в брой часове и в кредити по Европейската система за трансфер на кредити (ЕCTS). За гарантирането на високо ниво на обществено здраве и безопасност на пациентите на територията на ЕС и на модернизирането на Директива 2005/36/ЕО се изменят и критериите, използвани за определяне на базовото обучение по медицина. Въвеждат се мерки за увеличаване на мобилността при медицинските специалисти. Обучението на медицински сестри с общ профил, организацията на което все още се различава според националните традиции, вече ще предоставя по-надеждна и насочена в по-голяма степен към резултатите гаранция, че специалистът е придобил определени знания и умения по време на обучението си. С цел акушерките да бъдат подготвени да посрещнат сложните потребности в областта на здравеопазването, свързани с техните дейности, обучаващите се в специалността „акушерство“ е необходимо да притежават добра общообразователна подготовка, преди да започнат обучението по акушерство. Променят се минималните квалификационни изисквания за архитектите, като се отразяват нововъведенията в образованието по архитектура, особено по отношение на признатата потребност от допълване на академичното обучение с професионален стаж под наблюдението на квалифицирани архитекти. Въвеждат се т. нар. „общи принципи на обучение“, чрез които се насърчава по-голям автоматизъм при признаването на професионалните квалификации за онези професии, които в момента не се ползват от него. Задължително става специалистите да притежават необходимите езикови умения за упражняването на професията. Въвежда се възможността когато завършил студент премине стаж за усвояване на професията в друга държава членка, този стаж да бъде признат, когато лицето кандидатства за достъп до регулирана професия в държавата- членка по произход. Измененията в Директива 2005/36/ЕО предвиждат създаването на система от национални контактни точки, които да се превърнат в помощни центрове за предоставяне на консултации и помощ на гражданите. Въвеждат се подробни задължения за държавите членки относно обмена на информация;

Проектът на закон е изготвен въз основа на предоставената информация и направените предложения от компетентните органи по признаване по регулираните професии в Република България.

Необходимостта от модернизиране на правото на Европейския съюз в областта на признаване на професионални квалификации и работата във връзка с това на множество европейски институции доведоха до приемането на директиви на Европейския парламент относно признаване на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар. Измененията в Директива 2005/36/ЕО водят до задължителни промени и в националните правни актове, които транспонират това европейско законодателство.

Обществените консултации са открити до 16 септември 2015 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Отлична оценка на Вашата компания с EXCELLENT SME
Бизнес сертификат за отличие и добра репутация в търговско и финансово отношение Още
Обмен на опит и добри практики с Търговско-промишлената палата на Узбекистан
В рамките на проект „Съдействие за устойчиво развитие на бизнес асоциациите и малките и средни предприемачи от страните на Централна Азия Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
"Сиела Норма" АД спечели престижния конкурс Европейски бизнес награди 2015/2016
Наградите се връчват за девета поредна година; участват повече от 32 000 компании от 33 европейски страни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация ще посети Беларус в периода 23-26 септември
50 фирми от Беларус търсят български партньори Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации
Предлага се въвеждане на Европейската професионална карта Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще си сътрудничи със Световната банка за увеличаване на въздействието от европейските фондове у нас
Ще бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по оперативните програми Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Хомо економикус Vs Действащият човек
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN