Брой 138 (2144), 21-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на ПМС за създаване на Държавна агенция за изследвания и иновации


Настоящият проект на постановление цели конституирането на Държавна агенция като специализиран орган към Министерския съвет за разработване и изпълнение на държавната политика по изследвания и иновации. Проектът предвижда Държавната агенция за изследвания и иновации да играе ролята на специализиран орган, подчинен на Министерския съвет, ръководещ и изпълняващ държавната политика в областта на изследвания, иновациите и технологиите.

Предметът на работа на Държавната агенция ще е обособена политика, несъвпадаща с правомощията на министерство, съгласно изискванията на Закона за администрацията. Политиката по изследвания, иновации и технологии, включва приложни научни дейности, стимулиране на иновациите, на трансфера на технологии, на внедряването на научните постижения в реалния сектор, развитието на иновационна инфраструктура, насърчаването на органичното взаимодействие между научни звена и икономически оператори – не само в сферата на природните и на социалните науки, но и на цели сфери от обществения живот. В този смисъл тази политика няма да обхваща дейностите по фундаментална наука, по развитие на академичната система в страната, както и тези по директно подпомагане на конкуретноспособността на малките и средни предприятия в страната. С цел по-ясно разграничаване на тези сфери на въздействие от страна на държавата, нормативната база в тези области ще бъде пригодена към централизирания подход, изразен в доклада. Проектът на постановление определя йерархичното място на Държавната агенция в системата на изпълнителната власт, като указва структурата на ръководство и функцията на бюджетен разпоредител на това ново звено. Същевременно се предвижда изборът на председател и заместник-председатели, както и трайното уреждане на устройството на агенцията, да се случат с по-късни актове на Министерския съвет. 

Дата на откриване:

21.7.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Държавна администрация

Дата на приключване:

20.8.2020 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
"Експортен хъб България" създаде специализиран сайт за подкрепа интернационализацията на МСП
За излизане на международните пазари и успешна интеграция в световните вериги за доставки Още
Как да създадем работещи баркод символи при дизайн на етикет
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обсъждане на Морска стратегия в областта на екологията във Варна
Млади учени работят с ново поколение лазерна инсталация Evobeam cube 400
Габровска търговско-промишлена палата Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за курс "Техник-технолог по качество на храни и напитки"
10 - 14 август, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за създаване на Държавна агенция за изследвания и иновации
Включва приложни научни дейности, стимулиране на иновациите, на трансфера на технологии, на внедряването на научните постижения в реалния сектор Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Сaйтът на Имотния регистър ще функционира до 24 юли
Мигриране на профилите на ползващите регистъра ще се извърши на 25 и 26 юли Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Обнародвани са промени в три закона
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Закона за извънредното положение Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн конференция на тема: „България - нова топ „ниършоринг“ дестинация“
30 юли 2020г. от 10 часа Още