Брой 138 (2144), 21-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Обнародвани са промени в три закона


В Държавен вестник  бр. 64 от 18.07.2020 г.  (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИД ЗППЦК), в сила от 21.08.2020 г., с изключение на отделни разпоредби, в сила от датата на обнародване.  С него се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14  юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (Регламент (ЕС) 2017/1129), както и се усъвършенства националната правна уредба във връзка с констатирани пропуски и проблеми при практическото й прилагане.  

Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗППЦК.

Със Заключителни разпоредби на ЗИД ЗППЦК са направени промени и в други нормативни актове, включително и в:  

  • Търговския закон (чл. 192, ал. 8, чл. 205, ал. 1 и ал. 4 и чл. 206, ал. 1 и 6). Както е посочено в Мотивите към проекта на ЗИДЗППЦН промените в Търговския закон произтичат от промяната в определението за публично предлагане съгласно Регламент (EС) 2017/1129 и целят да се уточни приложимостта на чл. 205 и 206 в случаите, в които емисия безналични облигации попада в изключенията от задължението за публикуване на проспект съгласно чл. 1, параграфи 4 и 5 от Регламент (EС) 2017/1129, както и в 
  • Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците с цел прецизиране на отделни текстове и най-вече с цел съобразяването на сроковете на действието на определени разпоредби и за периода на извънредната епидемична обстановка и до три месеца след нейната отмяна. (Виж чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 15а и § 20, ал. 1 от ПЗР, в сила от 18.07.2020 г.) 

Източник: TiTA.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
"Експортен хъб България" създаде специализиран сайт за подкрепа интернационализацията на МСП
За излизане на международните пазари и успешна интеграция в световните вериги за доставки Още
Как да създадем работещи баркод символи при дизайн на етикет
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обсъждане на Морска стратегия в областта на екологията във Варна
Млади учени работят с ново поколение лазерна инсталация Evobeam cube 400
Габровска търговско-промишлена палата Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за курс "Техник-технолог по качество на храни и напитки"
10 - 14 август, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за създаване на Държавна агенция за изследвания и иновации
Включва приложни научни дейности, стимулиране на иновациите, на трансфера на технологии, на внедряването на научните постижения в реалния сектор Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Сaйтът на Имотния регистър ще функционира до 24 юли
Мигриране на профилите на ползващите регистъра ще се извърши на 25 и 26 юли Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Обнародвани са промени в три закона
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Закона за извънредното положение Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн конференция на тема: „България - нова топ „ниършоринг“ дестинация“
30 юли 2020г. от 10 часа Още