Брой 205 (715), 24-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. С проекта се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения във връзка с правото на достъп до обществена информация и с правото на повторно използване на информация от обществения сектор. С измененията и допълненията се предвиждат:

 • въвеждане на задължение за документите, които попадат в обхвата на директивата да се предоставят за повторна употреба съгласно определените в директивата условия за повторна употреба;
 • установяване на горна граница на таксата, която да се заплаща за повторното ползване на информация, непревишаваща материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията;
 • предвижда се законова възможност за безплатно предоставяне на информация за повторно използване, по преценка на организацията от обществения сектор;
 • разширяване на обхвата на приложение с включване на някои културни институции като библиотеки (в т.ч. университетските библиотеки), музеи и архиви. За тези институции се въвеждат конкретни правила, различаващи се от приложимите за останалите субекти, вкл. и по отношение на таксуването;
 • въвежда се изискване размерът на таксите, основата на която се изчисляват, взетите предвид фактори при изчисляването, както и  и всички допълнителни условия, ако има такива да се публикуват, включително по електронен път при наличието на интернет страница. При поискване органите от обществения сектор да посочват и начина, по който са изчислени тези такси във връзка с конкретното искане за повторна употреба;
 • включено е задължение за обществените институции да информират заявителите за повторно използване на документи относно наличните средства за правна защита;
 • насърчават се организациите от обществения сектор да предоставя информацията в отворен, машинночитаем формат заедно със съответните метаданни, като форматът и метаданните съответстват на официални отворени стандарти;
 • въвежда се изискване, при възможност, държавите членки да улеснят многоезичното търсене на документи.

Предложение са и промени, отнасящи се до националната практика и особености, сред които:

 • всяка информация от обществения сектор, създадена след 1 април 2015 г. да се поддържа в електронен вид;
 • възможност достъпа до обществена информация да се извърши по електронен път, при поискване на заявителя;
 • нова форма за предоставяне на достъп до обществена информация - чрез копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват данните;
 • задължение за всеки ръководител на административна структура в изпълнителната власт ежегодно да обявява списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на съответната администрация, като определя и сроковете за актуализация на публикуваната информация и форматите, в които е достъпна. Редът и начинът за публикуване на информацията ще се определят с наредба, приета от Министерския съвет;
 • текстове, задължаващи всяка организация от обществения сектор ежегодно да планира поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа. Публикуването на планираната информация се включва в ежегодните цели за дейността на съответната администрация по чл. 33а от Закона за администрацията;
 • задължение за организациите от обществения сектор, включително обществени библиотеки, архиви и музеи да публикуват актуална информация за всички условия за предоставянето на информация за повторно използване, а за информацията за повторно използване в отворен машинночитаем формат да я публикуват в интегрирана платформа за отворени данни.

Пълният текст на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация може да се види в Приложението.

Лица за контакт: Калина Димитровa - Директор на дирекция "Съобщения" в МТИТС, e-mail: kivanova@mtitc.government.bg, тел: 02/9492 314
Женета Рогова - началник на отдел "Правна дейност в транспорта, съобщенията и електронното управление", дирекция "Правна" в МТИТС, e-mail: jrogova@mtitc.government.bg, тел. 02/9409 475.

Обществените консултации са открити до 22 ноември 2014 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Фондация „ГИС - Трансфер Център“ обединяват експертния си потенциал, знания и опит за създаване на конкурентоспособни продукти с обществена значимост
За осъществяване трансфер на научни резултати с приложна насоченост към бизнеса Още
Конференция относно бъдещото споразумение за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ ще се проведе в София
Инициатива на БТПП, Американската търговска камара в България, Конфиндустрия България и Посолството на САЩ Още
Опитът на Израел в сферата на сигурността е тема на предстоящата конференция с изложение HLS 2014 в Тел Авив
БТПП подготвя делегация за посещение на конференцията и изложението Още
Покана за участие в бизнес срещи с представители на Асоциацията на иракските бизнесмени
3 ноември 2014 в БТПП Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Енергийният борд подкрепи готвените промени в структурата на ДКЕВР
Бордът не е панацея на проблемите в енергетиката, но е част от стъпките за преодоляване на кризата, заяви вицепремиерът Екатерина Захариева Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация
С проекта се въвеждат разпоредбите на европейски директиви Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Комисията за финансов надзор: TraderXP (TraderXP LTD) не e лицензиран инвестиционен посредник
Предоставените финансови активи от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване потвърждава загубата на милиарди поради несъответствие в приходите от ДДС
За справяне с проблема от значение е опростяване на системата на ДДС за предприятията в цяла Европа и модернизиране на националните данъчни администрации Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на специализирана изложба, Амстердам, Холандия, 25 – 28 януари 2015 г.
В търговската мисия ще бъдат включени фирми от секторите текстил и облекло Още