Брой 61 (1573), 28-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Национална програма „Цифрова България 2025“


Настоящата програма „Цифрова България 2025“ представлява продължение на  Национална програма „Цифрова България 2015“ като отчита постигнатото и взема предвид новите европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, приобщаващ, устойчив и ориентиран към цялото общество цифров растеж за периода 2018-2025 г.

С тази програма се цели модернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни ИТ решения във всички сфери на икономиката и социалния живот, чрез създаване на среда за широко прилагане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), национална инфраструктура, иновативни електронни услуги от нов тип за бизнеса и гражданите, единни стандарти и постигане на висока степен на мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост. В нея са заложени целите, мерките и дейностите, ангажимент на различните ведомства за постигането на основните стратегически приоритети.

ИКТ са основен двигател на цифровата революция в Европа - от умните крайни устройства до свръх-скоростния интернет, мобилните приложения и научните изследвания в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии. ИКТ са и основополагащ фактор за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието, за иновативно и приобщаващо информационно общество (ИО), осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхваща всички социално-икономически сектори.

С оглед необходимостта от актуализация на националната политическа рамка в областта на ИКТ за програмния период 2014 - 2020 г. и след него, и текущите промени в европейската политическа и правна рамка, настоящата програма обхваща периода 2018 - 2025 г.  При настъпване на съществени обстоятелства, влияещи на процеса на развитие на информационното общество се извършва актуализация на програмата.

На европейско ниво приоритетите в областта на ИКТ, респективно ИО, са очертани в Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ и по-конкретно в два основни документа:

  • Програмата в областта на цифровите технологии в Европа, известна също като Цифрова програма за Европа 2020, приета през 2010 г.;
  • Стратегията за цифров единен пазар, приета през май 2015 г.

Цифровият единен пазар е сред първостепенните приоритети на Комисията „Юнкер“. В него се гарантира свободното движение на стоки, хора, услуги и капитал, а  гражданите и предприятията имат безпроблемен достъп до онлайн дейности в условията на лоялна конкуренция и високо равнище на защита на личните данни независимо от тяхната националност или мястото им на пребиваване. Изграждането на цифровия единен пазар ще гарантира запазването на водещата позиция на Европа в световен мащаб в областта на цифровата икономика, което ще помогне на европейските предприятия да разгърнат дейността си в световен мащаб. Напълно функциониращият цифров единен пазар би могъл да допринесе с 415 млрд. евро годишно към икономиката и да създаде стотици хиляди нови работни места.

Политиката в областта на ИКТ и ИО е секторна политика с хоризонтално действие във всички социални и икономически сектори и като такава тя може да се провежда само чрез съгласувани и координирани усилия на всички държавни институции и с участието на представителните организации на бизнеса и гражданското общество. Тази политика трябва да допринесе за постигането на значителен интелигентен, устойчив и приобщаващ цифров растеж, който да гарантира максималното използване на иновационния икономически и социален потенциал на ИКТ. Изпълнението ѝ изисква добре работещ координационен механизъм, обхващащ всички нива на управление. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) има координираща роля в този процес. Като отговорна институция за провеждането на националната политика в областта на ИКТ Министерството събира, обобщава, анализира и отчита събраната информация относно развитието и използването на ИКТ, формира и развива националната политическа рамка в сътрудничество с останалите държавни институции и участва във формирането на европейската политическа рамка чрез своите представители в работни групи, комитети и др. към институциите на ЕС.

МТИТС председателства Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета по европейски въпроси (СЕВ), а в рамките на Подгрупата към РГ 31 „Европа 2020“, Министерството координира изпълнението на програма „Цифрова България“. Всички държавни институции изпълняват мерки в областта на ИКТ в рамките на секторни и национални стратегии, в които ИКТ най-често са хоризонтален приоритет.

„Цифрова България 2025“ е съобразена с приоритетите и мерките, залегнали в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021: ПРИОРИТЕТ 65: „Предоставяне на съвременни, ефективни, качествени и сигурни обществени електронни съобщителни и пощенски услуги“, Цел 236: „Развитие на динамична и иновативна цифрова икономика. Създаване на условия за ефективно функциониращ Цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги“, Мярка 896: „Разработване и приемане на Национална програма в областта на цифровия растеж „Цифрова България 2025”.

Приоритетни области на Национална програма „Цифрова България 2025“:

1. Създаване на подходящи условия за развитието на цифровите мрежи и услуги и по-добър достъп до тях;

2. Развитие на динамична и иновативна цифрова икономика и увеличаване на потенциала ѝ за растеж;          

3. Повишаване на цифровите компетентности и умения;        

4. Осигуряване на ефективни и висококачествени публични електронни услуги за бизнеса, гражданите и държавното управление;

5. Насърчаване на сигурна кибер екосистема:  справяне с предизвикателствата пред кибер сигурността;

6. Интернет управление.    

Лица за контакт:
Калина Иванова,
Гл. експерт в дирекция "Информационни технологии" към МТИТС
 email-KGIvanova@mtitc.government.bg
Виктория Джерманска
Гл. експерт в дирекция "Информационни технологии" към МТИТС; email-vdzhermanska@mtitc.government.bg
 

Дата на откриване: 27.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 10.4.2018 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Търговската палата на Чанаккале
Турска делегация посети Палатата – с интереси към строителство и инженерна дейност, възобновяеми източници Още
Бизнес семинар представи възможностите за търговия с Хонконг
Хонконг може да осигури достъп до огромния пазар на Китай и страните от Азиатско-тихоокеанския регион, където живее половината население на земята Още
БТПП участва в среща в Европейския парламент по покана на Българския европейски кръг
Сред обсъдените теми бяха предприемачеството и цифровия облик на България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
"Дни на професията" във Враца
30 и 31 март 2018 г., Младежки дом Враца Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Анкета "Индустрия 4.0 в България"
За познаването, състоянието и готовността на българския бизнес за включване в технологичните тенденции Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Национална програма „Цифрова България 2025“
Mодернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни ИТ решения във всички сфери на икономиката и социалния живот Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Шеста Кофас конфернция по управление на риска
12 април 2018, София Тех Парк Още