Брой 145 (2151), 30-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието


Предложените промени в НОМИОВ предвиждат промяна в чл. 16 от наредбата, който урежда минималното съдържание на частичната предварителна ОВ, заедно с образеца към него. Предложените промени осигуряват необходимото съответствие между методологическата и подзаконовата нормативна рамка на оценката на въздействието.

 

Предложените промени в НОМИОВ предвиждат и прецизиране на Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от  НОМИОВ (Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието) и Приложение № 3 към чл. 26 от НОМИОВ (образец на консултационен документ).

 

Предложените промени предвиждат и промяна на основната част от разпоредбите на Глава трета „Извършване на последваща оценка на въздействието“. Промените се основават на Методиката за последваща оценка на въздействието, създадена от Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Кралство Нидерландия по инициатива на българския Институт по публична администрация.

 

Основните очаквани резултати от промените са повишаване на качеството на предварителните и последващите оценки на въздействието чрез усъвършенстване на методите за извършването им, повишаване на информираността и въвличането на заинтересованите страни в процесите по извършване на оценки на въздействието, както и подобряване на процесите, свързани с оценяване на резултатите от прилагането на нормативните актове.

 

Четирите групи потенциални проблеми от практическо естество в извършването на ОВ, върху които беше поставен акцент в консултациите със заинтересованите страни са:

1. функционалността и приложимостта на Приложение № 1 към чл. 16 от НОМИОВ (Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието);

2. функционалността и приложимостта на Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от  НОМИОВ (Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието);

3. функционалността и приложимостта на Приложение № 3 към чл. 26 от НОМИОВ (образец на консултационен документ);

4. затруднения при прилагането на Глава трета „Извършване на последваща оценка на въздействието“ от НОМИОВ.

 

Желаещите да участват с предложения по настоящата консултация могат да го направят чрез следните комуникационни канали:

• Портал за обществени консултации (изисква се регистрация на потребител чрез имейл);

• Електронна поща: is.ivanov@government.bg;

• Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

• Официална кореспонденция на адрес гр. София, П.К. 1594, бул. „Дондуков“ № 1. Писмата следва да се адресират до дирекция „Модернизация на администрацията“, администрация на Министерския съвет.

 

Име на координатора на консултацията и контакти: Искрен Иванов, 02/ 940 20 93 is.ivanov@government.bg.

 

Като приложение на Консултационния документ е съставен онлайн въпросник, който заинтересованите страни са поканени да попълнят.

 

Всички официални документи, свързани с оценката на въздействието се публикуват на Портала за обществени консултации.

НОВИНИ ОТ БТПП
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание
Обсъждане на Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи Още
Новоназначеният посланик на Япония на първа среща в БТПП
Посланик Нарахира заяви готовност да подкрепя развитието на двустранните икономически отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивалът на виното и културното наследство Августиада ще се проведе за девети път през 2020 г.
25 - 27 септември, Стара Загора Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Работодателите имат задължение да въведат мерки за безопасна работа при горещо време
Информация от Главна инспекция по труда Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
ИПИ представя данни за полезната площ на жилищата в страната за 2018 г.
Отнесени към населението по общини Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Онлайн търговците няма да издават касови бележки
Могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон, без за това да им е необходимо физическо фискално устройство Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Икономическият и социален съвет препоръчва да се актуализира законодателството за нощния труд
Да се приведат националните норми в съответствие с европейските и световни стандарти за нощния труд Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Представяне на Южен икономически район на Виетнам
СТИВ-Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Награда на ЕИСК за гражданска солидарност, посветена на борбата с коронавируса