Брой 25 (1037), 05-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за хранителната верига


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за хранителната верига. Той предвижда създаването на една обща рамка, която да регламентира същността на хранителната верига и включените в нея елементи. За първи път се посочват конкретно компетентните органи, които провеждат политиката в тази област, органите, които осъществяват официалния контрол върху елементите на хранителната верига и органът, извършващ оценката на риска по хранителната верига. Необходимостта от създаването на Закон за хранителната верига се обуславя от факта, че до настоящия момент в Република България не съществува единен закон, който да обединява цялата дейност по хранителната верига, ясно да посочва отделните нейни елементи в тяхната цялост като един непрекъснат процес, с ясно посочване и разграничаване на компетентностите на органите, осъществяващи оценката на риска по хранителната верига, политиката и контрола върху тях и свързаните с тях дейности. Към настоящия момент отделните елементи на хранителната верига са регламентирани поотделно в Закона за храните, Закона за фуражите, Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на растенията, Закона за генетично модифицираните организми, Закона за животновъдството, Закона за опазване на околната среда, Закона за здравето, Закона за пчеларството и нормативните актове по прилагането им. Тези закони обаче регламентират сегментирано елементите на хранителната верига и не става ясен обхвата им в нейната цялост, като един непрекъснат процес, започващ с първичното производство, здравеопазването и хуманно отношение към животните и здравето на растенията, преминаването през всички етапи на събиране, транспортиране, преработката и дистрибуцията на крайния продукт, готов за консумация от хората, по смисъла на Регламент (ЕО) № 178/2002. Съществуват и текстове, които се припокриват в отделните закони, като по този начин не става ясно разграничаването между функциите на отделните органи, и съответно разграничение и яснота в дейностите, за които носят отговорност. От друга страна много въпроси, свързани с взаимодействието и координацията между компетентните органи както на национално ниво от една страна, така и между компетентните органи на Република България, Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки не са обхванати напълно или направо липсват в отделните закони.

С настоящия проект се цели именно да се създаде обща рамка по хранителната верига, която ясно да посочва и включва всички нейни елементи както поотделно, така и в тяхната цялост, така че да обхване целия процес от първичното производство, здравеопазването и хуманното отношение към животните и здравето на растенията, и всички етапи до получаването на крайния продукт, готов за консумация от хората. Друга цел на законопроекта е да бъдат ясно разграничени компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи анализа и оценката на риска, политиката и официалния контрол на отделните елементи и дейности по хранителната верига, както и взаимодействието и координацията между тях.

По този начин ще се постигне съответствие на националното законодателство, с това на ЕС в тази област, същото ще бъде опростено, рационализирано и ясно. Ще се гарантира прилагането на унифицирани процедури и ще се постигне осъществяване на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство по цялата хранителна верига.

Общественото обсъждане е открито до 15.02.2016 г. 

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Аржентинско-български бизнес форум на високо равнище в Буенос Айрес
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Аржентинската търговска камара Още
Бизнесът търси решения на проблемите, свързани с приложимостта на „данък уикенд“
Предстои съгласуване на обща позиция на всички работодателски организации Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Експерти искат дискусия за алтернативния вариант за изграждането на лот 3.2 на автомагистрала „Струма”
Още в рамките на този месец, с оглед на сложността на трасето и срока за изпълнение на проекта - до 2020 година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 5 май 2016 г. Още
Информационни дни за представяне на процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
Във Враца, Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за хранителната верига
Създаването на една обща рамка, която да регламентира същността на хранителната верига и включените в нея елементи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен панаир за машиностроене, автоматизация, електроника и софтуер MachTech&InnoTech;
5 – 8 април 2016 г., Интер Експо Център - София Още