Брой 150 (1908), 07-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие...


В изпълнение на чл. 3а, ал. 3 от ЗПСК, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е изготвила проекта на Наредба, както и проект на изменения и допълнения на други подзаконови нормативни актове, касаещи извършването на продажба на недвижими имоти на електронна платформа от страна на всички адресати на правната норма, а именно: АПСК, областните управители, търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

Причините, които налагат приемането на настоящия проект на постановление от Министерския съвет на първо място са свързани с изискването на закона, в изпълнение на който се предлага проект на един нов подзаконов нормативен акт – Наредбата по чл. 3а, ал. 3 от ЗПСК заедно със синхронизиране на уредбата в свързаните с нея подзаконови нормативни актове – Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), Правилника за реда за упражняване правото на собственост на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПСДТДДУК), Наредбата за търговете и конкурсите (НТК), Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

Дата на откриване: 06.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.8.2019 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Есенна семинарна програма на БТПП
Актуални теми от практиката, решаване на казуси и представяне на конкретни примери Още
БТПП принципно подкрепя правото на допълнителен годишен отпуск за родители на деца до 18 години
Палатата предлага този отпуск да се ползва от един от двамата родители, а не само от майките Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Българската EURES мрежа започва да привлича нови членове и партньори
Заинтересованите организации могат да кандидатстват по реда на специална процедура за подбор Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие...
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 01.10.2019 г. заявленията за ОИО ще се подават само по електронен път
От тази дата ще бъде въведен в експлоатация портал на търговците в ЕС Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи 2.9 милиона евро подкрепа от ЕК за борба с Африканската чума
КОНКУРСИ
Конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network