Брой 107 (112), 05-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нов регламент на ЕК ще позволи трансгранични електронни подписи


Европейската комисия предложи нови правила, които да улеснят извършването на трансгранични и сигурни електронни транзакции в Европа. Предложеният съответен регламент ще позволи на гражданите и предприятията да използват средствата, с които разполагат за своята електронна идентификация (e-ID) в собствената си държава за достъп до обществени услуги в други страни на ЕС, където се прилагат такива средства. Предвижда се и създаването на вътрешен пазар за електронни подписи и свързаните с тях трансгранични електронни доверителни услуги, което гарантира, че тези услуги ще бъдат трансгранични на практика и ще имат същия правен статут като традиционните услуги, за които се използва хартиен носител. Това ще даде възможност изцяло да се разгърне основният потенциал на електронните обществени поръчки за намаляване на разходите.

Предложението е съобразено както със съществуващите национални системи за електронна идентификация, така и с предпочитанията на онези държави членки, където няма такива системи. Ще се позволява на страни със системи за електронна идентификация да се присъединят към европейската система или да останат извън нея. След като дадена държава членка заяви желанието си да се присъедини към паневропейската система, тя трябва да предоставя на гражданите на другите участващи в системата държави същия достъп до своите обществени услуги чрез електронна идентификация, с който разполагат собствените й граждани.

Предложеният регламент няма да:

  • задължи държавите членки на ЕС да въведат, или физическите лица да придобият специални национални карти за самоличност или електронни карти за самоличност, или да наложи други решения за електронна идентификация;
  • въведе европейска система за електронна идентификация или друг вид европейска база данни;
  • даде възможност за достъпа на трети страни до лични данни, а още по-малко да изисква това.

Регламентът ще бъде от полза главно за:

  • студенти, които се записват в чуждестранен университет по интернет, вместо да пътуват в чужбина, за да попълнят лично хартиените формуляри;
  • граждани, които организират преместване в друга страна на ЕС или сключването на граждански брак в чужбина, или попълват многобройни данъчни декларации;
  • пациенти, които имат нужда от медицинска помощ в чужбина: те ще могат при гарантирана сигурност да проверяват чрез интернет своето електронно здравно досие или да упълномощят лекар за това;
  • дружествата, които ще могат да участват в електронни тръжни процедури за обществени поръчки навсякъде в ЕС. Те ще могат да подписват и подпечатват по електронен път с дата и час своите тръжни досиета вместо да ги разпечатват и да изпращат няколко хартиени екземпляра от тях по куриер;
  • хората, които желаят да осъществяват търговски отношения в друга страна на ЕС: те ще могат лесно да учредят дружество чрез интернет и да подават годишните си отчети онлайн;
  • правителствата, които ще могат да намалят административната тежест и да увеличат ефективността си, като предлагат по-добри услуги на гражданите си и спестяват пари на данъкоплатците.

Контекст

И двата елемента на регламента — за електронната идентификация и за електронния подпис — ще създадат предвидима правна среда, позволяваща сигурни и безпроблемни електронни транзакции между предприятията, гражданите и органите от обществения сектор. Това ще увеличи ефективността на обществените и частните електронни услуги, електронния бизнес и електронната търговия в ЕС.

Подходът към електронните подписи, който се основава на сега действащата Директива за електронния подпис (Директива 1999/93/ЕО), хармонизира в известна степен практиките в цяла Европа. Всички страни в ЕС разполагат с правни рамки за електронния подпис, но те се различават и правят невъзможни трансграничните електронни транзакции с национален електронен подпис. Същото се отнася и до доверителните услуги като времево маркиране, електронен печат и доставка, както и за удостоверяването на автентичността на уебсайтове — всички те не са оперативно съвместими на европейско равнище. Затова се предлага новият регламент да съдържа общи правила и практики за тези услуги.

Относно електронната идентификация регламентът осигурява правна сигурност чрез принципа на взаимното признаване и приемане, въз основа на който държавите членки признават националните системи за електронна идентификация, за които Комисията е била официално уведомена. Не е задължително за държавите членки да регистрират националните си системи за електронна идентификация, но Комисията се надява, че много от тях ще изберат да го направят.

Връзка към предложението за регламента
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Китайския съвет за насърчаване на международната търговия, клон Далиан
След мисии от провинции Гуангдонг, Цзянсу и Шандун днес в Палатата гостуваха фирми от Ляонин Още
Делегация от Мароко посети БТПП
Търговският стокообмен не съответства на икономическия потенциал на двете страни Още
Тайвански фирми за крепежни елементи търсят партньори в България
Тайван е сред водещите страни в тази малка, но ключова индустрия Още
БТПП участва в конференция за водещите израелски технологии
Представени бяха възможности за технологичен трансфер в сферата на комуникациите, мобилните и информационните технологии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов регламент на ЕК ще позволи трансгранични електронни подписи
Предвижда се и създаването на вътрешен пазар за електронни подписи и свързаните с тях трансгранични електронни доверителни услуги Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Новите технологии в аграрната сфера” - Батуми, 22 юни 2012 г.
Домакините поемат разноските за хотел и храна за два дни на участниците от България Още