Брой 13 (270), 18-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад на ЕК: Необходима е помощ за най-силно засегнатите от кризата


Европа трябва да координира усилията си за създаване на растеж и заетост, да помогне на най-силно засегнатите от кризата и да предприеме действия във връзка с увеличаващото се социално неравенство.

След пет години икономическа криза ЕС отново е в рецесия и 26 милиона души са без работа.

Доходите на домакинствата са намалели и почти всеки четвърти човек живее в бедност или в риск от бедност. Страните в Южна и Източна Европа са засегнати особено силно от кризата според доклада на Комисията Заетост и социално развитие в Европа (2012).

Докладът показва кои от мерките в помощ на хората, засегнати най-силно от кризата (младежи, безработни жени, самотни майки и др.), работят. Страните от ЕС могат да използват тази информация, за да коригират своите политики и да разработят съвместни решения.

Какво прави ЕС?

Работниците имат по-голям шанс да си намерят работа в страните от ЕС, които са извършили съществени реформи в своите трудови пазари и социални системи.

В своите предложения за заетост през април 2012 г. и в специфичните препоръки за отделните страни относно техните бюджети и икономически политики за периода 2012 - 2013 г. Комисията призова всички страни от ЕС да предприемат подобни реформи.

Предложенията включват по-ефективно инвестиране в образование и обучение и подкрепа за създаването на висококвалифицирани работни места в перспективни сектори като екологичната икономика, информационните и комуникационните технологии и здравеопазването.

От доклада също така става ясно, че повечето национални системи за социална защита са достигнали предела на възможностите си и правителствата изпитват затруднения да се справят с нарастващия брой хора, изпадащи в бедност.

Комисията планира да помогне, като по-късно тази година предостави на всяка страна от ЕС насоки за прилагането на устойчиви и ефективни мерки за социално подпомагане.

Икономическо разделение в еврозоната

Докладът потвърждава наличието на огромна разлика в равнището на безработица между северната и южната част на еврозоната – 7,5 процентни пункта в края на 2011 г.

Тази разлика може да затрудни икономическата координация в еврозоната. Комисията призовава страните от еврозоната по-добре да координират своите политики за данъчно облагане и заетост. В подробния план на Комисията за задълбочен икономически и паричен съюз се посочват мерките за постигане на тези цели, включително общ бюджет за временно подпомагане на нуждаещите се страни.

Необходими са повече усилия и за излизане от дълговата криза в еврозоната и увеличаване на инвестициите в създаване на работни места, подобряване на уменията и социално приобщаване.

Стратегия на ЕС за заетост – създаване на повече и по-добри работни места

НОВИНИ ОТ БТПП
Ново лого ще рекламира България като привлекателна туристическа дестинация
Палатата участва в проектите „RECULTIVATUR“ и „SAGITTARIUS“, които също са насочени към развитие на туризма Още
Среща с Мартин Димитров - председател на парламентарната Комисия по икономическа политика
Нови членове на Палатата
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на ЕК: Необходима е помощ за най-силно засегнатите от кризата
Повече усилия за увеличаване на инвестициите в създаване на работни места, подобряване на уменията и социално приобщаване Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове по прилагането на КСО
Предстои промените да бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерски съвет Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП публикува декларации с баркод
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Публикува се заблуждаваща информация за предоставяне на правна закрила върху обектите на интелектуалната и индустриалната собственост
Единствено документите, издадени от Патентното ведомство, имат правна стойност по отношение закрилата на обектите на индустриална собственост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство