Брой 13 (270), 18-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове по прилагането на КСО


На свое заседание, проведено на 15 януари 2013 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекти на постановления за изменения и допълнения в подзаконови нормативни актове по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

По-голямата част от промените произтичат от измененията в КСО, които са в сила от 1 януари 2013 г. Предложени са и текстове, свързани с ускоряване и подобряване на качеството на предоставяните от НОИ административни услуги.

Сред основните изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е съкращаването на нормативния срок за отпускането на действителния размер на пенсията от 5 на 4 месеца, считано от датата на подаване на заявлението. Също така се предвижда намаляване на сроковете за отстраняване на неизправности и/или липси в подадените документи за отпускане на пенсия по българското законодателство от 3 на 2 месеца /когато не могат да бъдат набавени служебно/, а по международен договор – от 6 на 4 месеца.

Изрично се регламентира възможността за използване на данните от Регистъра на осигурените лица, когато за времето след 1996 г. или за част от него не са представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски. Създава се и правна възможност за самоосигуряващите се лица да удостоверят осигурителен стаж и доход за периоди след 31.12.2006 г. освен със заверена осигурителна книжка, също и с данните за внесените от тях осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система на НОИ.

По отношение на прилагането на разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност се предвижда по изключение, освен използване на оригинални документи за пенсионно производство, правна възможност за използване на заверени копия на документи от съответната компетентна институция. Апостилът на документи, издадени от чуждестранни учебни заведения, които се подават в НОИ от лица с право на наследствени пенсии, ще е задължителен само при първоначалното им представяне. Издаваните от учебните заведения документи, удостоверяващи статута на учащите се в Република България, ще могат да се изпращат на ТП на НОИ от учебното заведение по електронен път, подписани с електронен подпис.

Основната промяна в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е свързана с отпадането на ограничението от 1/6 от месечния размер на обезщетението, който се удържа(прихваща), когато лицето има задължение за възстановяване на неоснователно получено обезщeтение за безработица, както и други недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания. Предлаганата промяна ще повиши събираемостта на неоснователно получените осигурителни плащания, тъй като удръжките ще бъдат в по-голям размер.

С измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, се определя датата, от която възниква задължението за осигуряване на лицата, на които е отпусната пенсия и които се осигуряват по свое желание. Тази промяна важи и за лицата, които се осигуряват чрез посредник, който ги е изпратил на работа в чужбина или чрез държавен орган, със съгласието на който работят в международни органи и организации. Въвежда се и срок за внасяне на осигурителните вноски за минали периоди от лицата, изпратени на работа чрез посредник в чужбина или със съгласието на български държавен орган в международни органи и организации, ако те са направили писмено искане за това.

Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредбата за осигурителните каси са свързани с влезлите в сила от 1 януари 2013 г. изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Предстои измененията и допълненията в наредбите да бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерски съвет.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ново лого ще рекламира България като привлекателна туристическа дестинация
Палатата участва в проектите „RECULTIVATUR“ и „SAGITTARIUS“, които също са насочени към развитие на туризма Още
Среща с Мартин Димитров - председател на парламентарната Комисия по икономическа политика
Нови членове на Палатата
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на ЕК: Необходима е помощ за най-силно засегнатите от кризата
Повече усилия за увеличаване на инвестициите в създаване на работни места, подобряване на уменията и социално приобщаване Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове по прилагането на КСО
Предстои промените да бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерски съвет Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП публикува декларации с баркод
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Публикува се заблуждаваща информация за предоставяне на правна закрила върху обектите на интелектуалната и индустриалната собственост
Единствено документите, издадени от Патентното ведомство, имат правна стойност по отношение закрилата на обектите на индустриална собственост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство