Брой 36 (796), 20-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС инвестира 596 млн. евро за развитие на научните изследвания и образованието в България


Европейската комисия прие българската оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), която ще се финансира със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през 2014 — 2020 г.

Програмата има за цел да се инвестират над 673 млн. евро (от които 596 млн. са от бюджета на ЕС) за засилване на научноизследователската дейност и подобряване на образованието и професионалното обучение в България.

Инвестициите ще се съсредоточат в следните приоритетни области:

 • До 243 млн. евро от ЕФРР ще бъдат инвестирани в развитието на пазарно ориентирани научни изследвания чрез създаване на центрове за върхови постижения и/или центрове на компетентност, в които ще се извършват висококачествени научни изследвания и иновации в областите, определени в Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите. Част от това финансиране ще бъде използвано и за подобряване на териториалното и тематичното разпределение на научноизследователската инфраструктура, за да се подпомогне регионалната интелигентна специализация. Друга цел е да се насърчава участието на български изследователи в европейското научноизследователско пространство и в дейности по международно сътрудничество.
 • Инвестициите в образованието (около 220 млн. евро от ЕСФ) ще имат за цел подобряване на уменията на учащите чрез новаторски методи на преподаване. Те ще се използват за подобряване на качеството на висшето образование с оглед на постигане на по-добра реализация на пазара на труда, както и за модернизиране на професионалното образование и на ученето през целия живот. Значително внимание се отделя на мерките за повишаване на квалификациите на изследователите и преподавателите чрез подобряване на техните възможности за мобилност и професионално развитие.
 • 110 млн. евро от ЕСФ са предназначени специално за интеграция на деца, които са изложени на риск от изключване от системата на образование, защото принадлежат към маргинализирани етнически групи или към групи със специални образователни потребности. По този начин програмата ще играе основна роля за намаляване на дела на преждевременно напускащите училище.

Основни очаквани резултати:

 • Създаване на до 11 нови центъра за върхови постижения и 300 нови работни места в областта на научните изследвания;
 • Подпомагане на до 350 съвместни дейности по научни изследвания и сътрудничество между научноизследователски институции и предприятия;
 • Подпомагане на 20 регионални лаборатории и пилотни центрове;
 • Участие на над 1000 изследователи в научноизследователска дейност;
 • Осигуряване на възможности за 1500 училища и 160 000 ученици да развиват специфични знания, умения и компетентности;
 • Предоставяне на стипендии на около 30 000 студенти и участие на 850 студенти в програми за мобилност;
 • Участие на хиляди студенти в дейности по практическо обучение в реална работна среда, включително в дейности за професионално ориентиране.
 • Целево подпомагане на институциите за деца и ученици със специални образователни потребности.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Портал за интернационализация на малки и средни предприятия
Намерете нови пазари и партньори извън ЕС Още
Международната младежка камара и БТПП обсъждат области за сътрудничество
Представени бяха интересни проекти, по които камарата работи Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата–Монтана има ново ръководство
За председател на УС е избрана инж. Славка Нончева Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Заключителната конференция на СППЗ по проект по ОП”Развитие на човешките ресурси
Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
НАП: Самоосигуряващите се подават осигурителни декларации с ПИК
Очаква се броят на данъчните и осигурителни декларации, които се подават по електронен път чрез ПИК, да се увеличава Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейската комисия одобри новите оперативни програми „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“
В следващите седмици се очаква одобрението на бъдещата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС инвестира 596 млн. евро за развитие на научните изследвания и образованието в България
С тези средства ще се подпомогнат над 200 000 ученици да получат по-добро образование и над 1000 изследователи да участват в предизвикателни научни проекти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство