Брой 207 (464), 24-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Резултати на държавите членки на ЕС при прилагането правото на ЕС през 2012 г.


Правилното прилагане на законодателството на ЕС е крайъгълен камък на договорите на ЕС и основополагащ елемент от програмата на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). 30-ият годишен доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС показва резултатите на държавите членки при прилагането на правото на ЕС. В края на 2012 г. е имало по-малък брой образувани производства за установяване на нарушение, отколкото в предходни години. Броят на случаите, разглеждани в рамките на механизми за решаване на проблеми, като например EU Pilot, се увеличи. Това е знак, че Европейската комисия е решена да работи съвместно с държавите членки за решаване на проблемите и за подобряване на спазването на правните норми.

В края на 2012 г. в броя на образуваните производства за установяване на нарушение отново бе отбелязан спад — с 25 % в сравнение с предходната година. Това се дължи отчасти на по-честото използване на EU Pilot1 и на други механизми за решаване на проблеми (например SOLVIT2), целящи разрешаване на проблемите и насърчаване на спазването на правните норми: Околната среда, транспортът, данъчното облагане и вътрешният пазар и услугите са четирите области, в които най-често са били образувани производства за установяване на нарушение, като те представляват общо над 60 % от всички случаи.

Най-голям брой производства за установяване на нарушение са били образувани срещу Италия (99), Белгия (92) и Испания (91). Както и през 2011 г., Латвия показа най-добри резултати със само 20 случая, следвана от Литва и Естония (съответно 22 и 24 производства). Класацията в ЕС-27 е следната:

Ненавременно транспониране на директиви: по-малък брой случаи, повече предложения за имуществени санкции

Предишните годишни доклади посочваха ненавременно транспониране на директиви от държавите членки. Налице е значителен напредък в сравнение с лошите резултати от миналата година. Към края на 2012 г. са били образувани с 45 % по-малко производства за установяване на нарушение вследствие на ненавременно транспониране, отколкото 12 месеца по-рано. През миналата година по-голямата част от производствата за ненавременно транспониране са били образувани срещу Италия (36), Португалия (34) и Унгария (26), докато Естония (5), Нидерландия и Швеция (по 6) са постигнали най-добри резултати в това отношение.

С цел възпиране на ненавременно транспониране Комисията продължи да използва пълноценно системата за налагане на санкции, въведена с Договора от Лисабон. Тя сезира Съда на Европейския съюз („Съда“) по 35 случая с искане за налагане на имуществени санкции (срещу Полша (10), Словения (5), Нидерландия (4), Финландия (4), Кипър (3), Белгия (3), Германия (1), България (1), Словакия (1), Люксембург (1), Португалия (1) и Унгария (1). През 2011 г. Комисията е взела решение да сезира Съда само в 9 такива случая.

Жалби: съществен принос от обществеността

С 3 141 регистрирани жалби през 2012 г. гражданите, предприятията и заинтересованите страни дадоха важен принос към извършвания от Комисията контрол за правилно прилагане на нормите на ЕС. Най-често гражданите са подавали жалби във връзка с околната среда, правосъдието и вътрешния пазар и услугите (588, 491 и 462 жалби съответно). Най-голям брой жалби са подавани срещу Италия (438), Испания (306) и Франция (242).

Профили на нарушенията: държави членки и политики на ЕС

В приложенията към доклада се прави преглед на резултатите на всяка държава членка и на резултатите по специфични области на политиката. Дават се нагледни примери и се набелязват ключови проблеми в прилагането на правото.

От 23 октомври пълният годишен доклад ще може да бъде намерен на следния адрес:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_bg.htm

Контекст

По искане на Европейския парламент от 1984 г. насам Комисията ежегодно представя годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на Общността през предходната година.

Във връзка с доклада на Комисията Европейският парламент приема всяка година доклад, в който обяснява позицията си по основните въпроси.
-----------------------

1 : EU Pilot представлява база данни и средство за комуникация. С него се цели подобряване на комуникацията между службите на Комисията и органите на държавите членки при разрешаването на проблеми, засягащи прилагането на правото на ЕС или съответствието между националните разпоредби и правото на ЕС, на един по-ранен етап, преди да бъде образувано производство за установяване на нарушение съгласно член 258 от ДФЕС.

2 : SOLVIT е онлайн мрежа, в която държавите членки си сътрудничат за разрешаването на проблеми, причинени от неправилното прилагане на законодателството за вътрешния пазар от страна на държавните органи, без да се прибягва до съдебна намеса.

НОВИНИ ОТ БТПП
Перспективи пред развитието на иновациите в ИКТ сектора бяха обсъдени в БТПП
Представени бяха интересни иновативни проекти - някои от тях вече реализирани в реалната икономика, а други – търсещи финансиране Още
С поредица от срещи продължава работното посещение на председателя на БТПП в Норвегия
Визитата е по линия на проект TRUST, а домакин е Конфедерацията на работодателите в Норвегия Още
ЕEN към БТПП участва в информационен тур „Европейски информационни мрежи без граници”
Поводът е отбелязването на Европейската година на гражданите Още
БТПП издава удостоверение на класираните фирми в "ТОП 100"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Повишава се защитата на потребителите при сключване на договори извън търговския обект и договори от разстояние
Целта е да се преодолее фрагментацията, да се премахнат някои пречки при сключването на трансгранични сделки Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район
Най-значително е нарастването на цената на овощните градини Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Даниела Бобева: Съвместни туристически пакети между България и Сърбия ще засилят потенциала на двете страни да привличат повече туристи
Обсъжда се възможността от 1 януари 2014 г. да се либерализира търговският режим за българските стоки в Сърбия Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Европейската агенция по отбрана приема иновативни решения за отбранителната промишленост
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Резултати на държавите членки на ЕС при прилагането правото на ЕС през 2012 г.
46 производства за установяване на нарушение са били образувани срещу България Още