Брой 103 (108), 30-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Индексът за развитие на пазарите на дребно показва къде в Европа условията за потребителите са най-добри


Пролетното издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно, публикуванo вчера, 29 май, по повод на Европейската среща на високо равнище по въпросите на потребителите за 2012 г., показва, че през 2011 г., за втора поредна година след спада от 2009 г., в много държави от ЕС условията са се подобрили. Условията за потребителите се оценяват например въз основа на доверието на потребителите в органите, търговците на дребно и потребителските организации, в безопасността на продуктите, ефективността на разрешаването на спорове и удовлетворението от разглеждането на жалби. Индексът показва също, че за потребителите пазаруването зад граница все още е затруднено в сравнение с пазаруването в собствената им страна, поради което те не могат да се ползват от по-големия избор и икономиите, от които биха могли да бъдат извлечени ползи в размер на 204 милиарда евро годишно.

Индексът за развитие на пазарите на дребно
Докладът за потребителите предоставя фактически данни и сигнали относно развитието на единния пазар за потребителите в ЕС от гледна точка на избора, цените и защитата на правата на потребителите. Пролетното издание („Индекс за условията за потребителите“) разглежда интегрирането на пазарите на дребно и условията за потребителите на национално ниво. Той включва индекс за условията за потребителите, изчислен въз основа на качеството на законодателната уредба по отношение на потребителите и предприятията, ефективността при разрешаването на спорове и разглеждането на жалби, доверието на потребителите в органите, търговците на дребно, рекламните агенции и потребителските организации и степента на доверие в безопасността на продуктите на пазара. Тези данни позволяват на държавите членки да измерват резултатите си във времето. Докладът се основава предимно на проучвания относно сред потребителите и търговците на дребно, данни от Евростат и информация, получена от държавите членки.

Основни заключения

Напредък по отношение на условията за потребителите на национално ниво
Индексът за 2011 г. показва, че условията за потребителите на национално ниво за втора поредна година са отбелязали подобрение след спада през 2009 г. На най-добри условия се радват потребителите в Люксембург, Обединеното кралство, Дания, Австрия, Ирландия, Финландия, Нидерландия, Белгия, Германия, Франция и Швеция (държавите членки с резултати над средните за ЕС).

Огромни различия по отношение на електронната търговия
Индексът показва, че въпреки запазването на тенденцията към растеж в електронната търговия, тя до голяма степен се развива в рамките на националните граници, независимо от категоричния потенциал, който съществува по отношение на избора и икономиите в трансграничен план. Необходими са повече усилия, за да можем пълноценно да извлечем всички ползи, които произтичат от един наистина единен пазар на електронните услуги. Потребителите могат да пазаруват по-уверено от други държави — членки на ЕС, тъй като техните опасения относно чуждестранните търговци се оказват до голяма степен неоснователни, а трансграничната електронна търговия изглежда поне толкова надеждна колкото вътрешната. Заключенията показват ключовата роля на по-ефективното информиране за съществуващите трансгранични механизми за консултации, правоприлагане и правна защита (мрежа на националните правоприлагащи органи и Европейските потребителски центрове, които предлагат безплатно съдействие и консултации на потребителите, пазаруващи в рамките на Единния пазар).

Обезпокоително слабо познаване на правата на потребителите
Много от потребителите не са запознати с правата си. Само 12 % от респондентите на равнище ЕС са успели да дадат отговори на въпроси за правата си като потребители във връзка с гаранциите, сроковете, в които имат възможност да върнат стоката и това, което трябва да направят, ако получат стоки, които не са поръчвали. Много от предприятията не са били наясно със законовите си задължения към потребителите. Например само 27 % от търговците на дребно са били наясно със срока, с който потребителите разполагат за връщането на дефектни продукти.

Нелоялните търговски практики продължават
Все още са налице незаконни бизнес практики. От 2010 г. насам все повече потребители и търговци на дребно в ЕС са се натъквали на реклами и оферти с подвеждащ или заблуждаващ характер, или дори използващи измама, а още повече са получили стоки, които не са поръчвали.

Седем години след приемането на Директивата за нелоялните търговски практики този проблем е сериозен повод за безпокойство и трябва да се работи по-активно за неговото преодоляване. Необходимо е органите да започнат да прилагат вече съществуващите норми за защита на потребителите, по-специално уязвимите групи потребители, от подобни практики; на потребителите трябва да бъдат предоставени достатъчно права, за да ги разпознават и избягват; също така трябва да се направи необходимото, за може решаването на спорове с търговците да бъде възможно най-бързо, лесно и евтино, както в интернет пространството, така и извън него (вж. IP/11/1461). Комисията ще разгледа начините за засилване на правоприлагането с цел да се укрепи доверието на потребителите в трансграничните трансакции. През 2012 г. те ще бъдат изложени в доклад относно изпълнението на Директивата за нелоялните търговски практики.

С поглед в бъдещето
С новата стратегия за потребителите за периода 2014 — 2020 г. се цели да се предоставят повече права на потребителите и да се изгради у тях осведоменост и увереност, като им се предоставят необходимите средства, за да могат да участват активно на пазара, да го накарат да работи в тяхна полза, да упражняват правото си на избор и да отстояват правилното прилагане на правата си. След приемането си обсъжданите в момента предложения за механизми за извънсъдебно разрешаване на спорове с търговци (Алтернативно и онлайн разрешаване на спорове — АРС/ОРС) ще помогнат на европейските потребители да разрешат своите проблеми независимо от времето и мястото на закупуване на продукт или услуга в ЕС.

Пълен текст на доклада:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общо събрание на Международната организация на работодателите
Организацията прие стратегическите си приоритети в трудовата и социалната политика Още
Покана за участие в Българо-виетнамски бизнес форум
Форумът ще се проведе паралелно със сесията на Междуправителствената българо-виетнамска смесена комисия Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Търговско-промишлена палата - Благоевград отбеляза 20 години от основаването си
Честването се състоя вчера, 29 май, в Червената зала на Американския университет, Благоевград Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Бизнесът ще бъде облекчен при реализирането на проекти по ОП „Конкурентоспособност”
Въвежда се нов финансов инструмент в подкрепа на бизнеса – предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Цените са се увеличили с 5% за една година
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 1.1% през април Още
Износът на вино нараства с 8 на сто през 2011 г.
Най-много вино сме изнесли за Русия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Индексът за развитие на пазарите на дребно показва къде в Европа условията за потребителите са най-добри
Доклад на ЕС предоставя данни и сигнали относно развитието на единния пазар за потребителите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
7-ми панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай