Брой 4 (514), 07-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Структурни и инвестиционни фондове: Комисията засилва ролята на партньорите при планирането и изразходването на средствата


Европейска комисия прие днес общ набор от стандарти, които имат за цел подобряването на консултациите, участието и диалога с партньорите — регионални, местни, градски и други административни власти, профсъюзи, работодатели, неправителствени организации и организации, ангажирани с насърчаването на социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията, при планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Става въпрос за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Европейският кодекс за поведение при прилагането на принципа на партньорство изисква от държавите членки да засилят сътрудничеството между съответните органи, отговорни за изразходването на структурните и инвестиционните фондове на ЕС, както и между партньорите по проектите, така че да бъде улеснен обменът на информация, опит, резултати и добри практики в програмния период 2014-2020 г. Това ще благоприятства ефективното изразходване на финансовите ресурси.

В Кодекса за поведение, който е под формата на правно обвързващ регламент на Комисията, се определят цели и критерии за подсигуряване на прилагането на принципа на партньорство от държавите членки. Това означава, че от държавите членки се изисква да:

  • гарантират прозрачност при избора на партньори, представляващи регионалните, местните и други публични власти, социалните и икономически партньори и организации, представляващи гражданското общество, които да бъдат назначени като пълноправни членове в мониторинговите комитети на програмите;
  • предоставят полезна информация на партньорите, както и достатъчно време — предпоставки за едни ползотворни консултации;
  • гарантират ефективното участие на партньорите на всички етапи на процеса за всички програми — при подготовката, по време на изпълнението, включително при мониторинга и оценката;
  • подпомагат изграждането на капацитета на партньорите за подобряване на техните знания и умения с оглед на активното им участие в процеса, както и
  • създаване на платформи за взаимно обучение и обмен на добри практики и новаторски подходи.

В регламента се посочват принципите, които държавите членки трябва да прилагат, но същевременно им се предоставя достатъчно гъвкавост при практическото уреждане на подробностите за участие на заинтересовани партньори на различните етапи на програмата.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП пое ротационното председателство на Бизнес съвета на ЧИС
Акцент ще се постави върху проекто-ориентирания подход в регионалното сътрудничество Още
Търсят се идеи за еко селище
До 21 февруари се приемат предложения за модел на "зелено" селище, което ще се изгражда край с. Мрамор Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАТА връчи призовете за Туроператор и Турагент на 2013 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Данни за пазара на обществени поръчки в страната
Стойността на обществените поръчки през 2013 г. е нараснала с 34% спрямо 2012 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Структурни и инвестиционни фондове: Комисията засилва ролята на партньорите при планирането и изразходването на средствата
Приет е общ набор от стандарти, които имат за цел подобряването на консултациите, участието и диалога с партньорите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа
5- 7 март 2014 г., София Още