Брой 107 (617), 09-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Здравословни и безопасни условия на труд: Стратегическа рамка за определяне целите на ЕС за периода 2014—2020 г.


За по-добра закрила на над 217 милиона работници в ЕС от трудови злополуки и професионални заболявания Европейската комисия представи на 6 юни  нова Стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г., в която се определят ключовите предизвикателства и стратегическите цели за постигане на здравословни и безопасни условия на труд и се представят основните действия, както и инструментите за тяхното прилагане. С тази нова рамка се цели да се осигурят предпоставки ЕС да продължава да играе водеща роля в насърчаването на високи стандарти за условията на труд както в рамките на Европа, така и в международен план, в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

В стратегическата рамка се определят три основни предизвикателства, свързани със здравословните и безопасни условия на труд:

подобряване прилагането на съществуващите правила, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, по-специално чрез подобряване на капацитета на микропредприятията и на малките предприятия да въвеждат ефективни и ефикасни стратегии за предотвратяване на риска;

подобряване на предотвратяването на професионалните заболявания, като се обърне внимание на новите и възникващите рискове, без да се пренебрегват съществуващите рискове;

отчитане застаряването на работната сила на ЕС.

За да се отговори на тези предизвикателства, в стратегическата рамка се предлагат редица дейности за постигане на седем основни стратегически цели:

по-нататъшно консолидиране на националните стратегии за здравословни и безопасни условия на труд, например чрез координация на политиките и взаимно обучение;

предоставяне на практическа подкрепа за малките предприятия и микропредприятията, за да им се помогне да спазват в по-голяма степен правилата за здравословни и безопасни условия на труд. На предприятията ще се предоставят техническа помощ и практически инструменти, като например интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA) — уеб платформа за предоставяне на секторни инструменти за оценка на риска;

подобряване на правоприлагането от страна на държавите членки, например чрез оценка на резултатите от националните инспекции по труда;

опростяване на съществуващото законодателство, когато е уместно, за да се премахне ненужната административна тежест, като същевременно се запази високо ниво на закрила на здравето и безопасността на работниците;

преодоляване на проблемите, свързани със застаряването на европейската работна ръка и подобряване на превенцията на професионалните заболявания, за да се преодолеят съществуващите и новите рискове като например тези, свързани с наноматериалите, екологосъобразните технологии и биотехнологиите;

подобряване на събирането на статистически данни за осигуряване на по-солидни факти и разработване на инструменти за мониторинг;

укрепване на координацията с международни организации (като Международната организация на труда (МОТ), Световната здравна организация (СЗО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и с партньори, с цел намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания и подобряване на условията на труд в световен мащаб.

В Стратегическата рамка се определят инструментите за прилагане на посочените действия — социален диалог, повишаване на осведомеността, правоприлагане в областта на законодателството на ЕС, полезни взаимодействия с други области на политиката (напр. обществено здраве, образование) и фондовете на ЕС, като Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейската програма за заетост и социални иновации (EаSI): чрез тях ще се подкрепи прилагането на правилата, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Рамката ще бъде преразгледана през 2016 г., за да се направи преглед на нейното прилагане и да се вземат предвид резултатите от текущата цялостна оценка на законодателството на ЕС относно здравословните и безопасни условия на труд, която ще бъде на разположение до края на 2015 г.

За повече информация:
Вж. MEMO/14/400
 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя поредната инициатива на Джуниър Ачийвмънт България за връзка обучение – бизнес
На най-големия младежки бизнес форум „Изгряващи звезди” 350 ученици и студенти представиха компаниите си Още
Обучение по проект MILD HOME за проектиране и изграждане на еко селища
БТПП, Столична община и Европейски институт по труда са партньорите по проекта Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Словенска делегация в Бургаската търговско-промишлена палата
Логистични решения за водния, въздушния и сухопътния транспорт представи словенската фирма Актуал И.Т. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад в строителството през април
Намалението е с 1,3 на сто спрямо март Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Нови европейски пари за наука и образование
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Министерството на икономиката и енергетиката предлага проекта във връзка с изпълнение на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ръст на инвестициите и увеличен туристопоток - очакваните резултати от диалога между Китай и 16-те страни от Централна и Източна Европа
Министерска конференция по въпросите на икономическото и търговското сътрудничество в китайския град Нинбо Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Здравословни и безопасни условия на труд: Стратегическа рамка за определяне целите на ЕС за периода 2014—2020 г.
По-добра закрила на над 217 млн. работници в ЕС от трудови злополуки и професионални заболявания Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален конкурс "Най-зелените компании в България 2013“
Независимо от сферата, независимо дали е голяма или малка, всяка компания има шанс за своя Зелен Оскар Още