Брой 129 (639), 09-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Инициатива за младежка заетост - среща между Комисията и държавите членки за ускоряване на използването на 6 млрд. евро от фонда


На 11 юли в Брюксел ще се проведе специален семинар, организиран от Европейската комисия, на който експерти на Комисията и на държавите членки, ще обсъдят ускоряване на планирането на мерките и практическото прилагане на инициативата за младежка заетост. Целта на семинара е да се работи съвместно за набелязването на мерки, финансирани по линия на инициативата за младежка заетост, така че всички отговарящи на условията държави членки да получат финансовите средства във възможно най-кратки срокове.

Средствата по линия на инициативата за младежка заетост, програмирани заедно със средствата по Европейския социален фонд за периода 2014—2020 г., са предназначени за действия, насочени към младите хора на възраст под 25 години (или до 29 г. по преценка на държавите членки), които понастоящем не са заети с работа, образование или обучение, в регионите, в които равнището на младежката безработица е било над 25 % през 2012 г. В 20 държави членки съществуват такива региони, които могат да получат финансиране по линия на инициативата за младежка заетост. Чрез финансирането на възможности за работа, стаж, професионално обучение или продължаване на образованието инициативата за младежка заетост пряко подпомага прилагането на схемите за гаранция за младежта.

Финансирането може да бъде отпуснато за разходи, направени след 1 септември 2013 г. Съгласно регламентите, приети от Съвета на министрите на ЕС и Европейския парламент, Комисията първо трябва да одобри представените от националните органи оперативни програми с мерки, които да бъдат финансирани по линия на инициативата за младежка заетост. Досега Комисията е одобрила програмата на Франция (IP/14/622) и провежда заключителни обсъждания по проекта на оперативната програма на Италия. Други държави членки, в т.ч. България, Хърватия, Ирландия, Полша и Швеция също изпълняват проекти, които могат да бъдат финансирани по линия на инициативата за младежка заетост.

История на досието

Предложението на Комисията за схема за гаранция за младежта беше представено през декември 2012 г., официално прието от Съвета на министрите на ЕС на 22 април 2013 г. и одобрено от Европейския съвет през юни 2013 г. Целта на схемата е всички млади хора на възраст под 25 години да получават качествено предложение за работа, професионално обучение, стаж или по-нататъшно образование в срок до четири месеца, след като останат без работа или напуснат образователната система. Такава структурна реформа представлява инвестиция в човешки капитал.

Всичките 28 държави членки представиха своите планове за прилагане на схемата за гаранция за младежта и предприемат първите действия за прилагането им (за повече подробности вж. тук).

Средствата по линия на инициативата за младежка заетост са предназначени за подпомагане на хората, които понастоящем не са заети с работа, образование или обучение — а не за прилагане на структурни реформи (те са подкрепени от ЕСФ). Инициативата може да се използва в подкрепа на дейности по намиране на първа работа, осигуряването на стажове и професионално обучение, започване на собствен бизнес, помощ за млади предприемачи, осигуряване на качество в професионалното образование и обучение, програми за предоставяне на втори шанс за напусналите преждевременно училище, както и целеви субсидии за заплати и за наемане на работа.

Конкретното разпределение на средствата по линия на инициативата за младежка заетост за България е 51,56  млн. евро. Държавите членки трябва да осигурят поне същите по размер средства по линия на Европейския социален фонд.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
На срещи в парламента БТПП отново поиска политиците да отстояват националния интерес
Постигане на балансирани решения на проблемите в сферата на енергетиката, здравеопазването... Още
Представяне и тестване на нов продукт по проект "Linked2media"
Чрез използване на иновативна онлайн платформа фирмите ще могат да получават информация за оценката на техните търговски марки и продукти Още
Проведе се учредително събрание на Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата
Избрани бяха управителни органи на сдружението Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на строителната продукция през май
На годишна база увеличението се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: 50 хил. по-малко безработни от началото на годината
През юни най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени в изискванията от страна на гръцките контролни органи относно необходимите документи за МПС от България
При липса на необходимите документи се налага парична глоба Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инициатива за младежка заетост - среща между Комисията и държавите членки за ускоряване на използването на 6 млрд. евро от фонда
Конкретно за България определените средства са 51,56 млн. евро Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN