Брой 197 (707), 14-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

По-просто и по-ясно право на ЕС при по-малки разходи — равносметка на постиженията


Днес Комисията прави равносметка на усилията си да направи правото на ЕС по-просто и по-ясно при по-малки разходи. Под заглавие „Интелигентното регулиране в ЕС — градеж върху здрава основа“ политиците, заинтересованите страни и експертите разглеждат постиженията и оставащите предизвикателства в областта на интелигентното регулиране, намаляването на административната тежест и по-доброто прилагане на законодателството на ЕС. По този повод д-р Едмунд Щойбер, председател на независимата група на високо равнище относно административните тежести, консултираща Комисията от 2007 г. насам, ще предаде окончателния доклад на групата.

5-те най-високи постижения на Европейската комисия по отношение на интелигентното регулиране:

  • Комисията съсредоточи своите действия върху правилните приоритети. Комисията представи предложения за решаване на основни политически предизвикателства, които изискваха европейски отговор: законодателство за регулиране и упражняване на надзор върху финансовите пазари, подсиления „Пакт за стабилност и растеж“, новата координация на икономическите политики в рамките на европейския семестър, стратегията за растеж „Европа 2020“, амбициозните предложения в областта на климата и енергетиката, завършването на единния пазар и по-добрите връзки в него, общата европейска система за убежище, модерен и благоприятстващ растежа и работните места бюджет на ЕС за 2014—2020 г., търговски и инвестиционни споразумения, подкрепа за Украйна и др.
  • При изготвянето на предложенията си Комисията гарантира, че бяха следвани принципите на интелигентното регулиране. За тази цел тя подобри също своите инструменти: систематично се провеждат консултации със заинтересовани страни, оценки на въздействието и други оценки, които допринасят за създаването на политики въз основа на факти и данни. Всички предложения със значително въздействие се придружават от оценка на въздействието, в която се посочват различни варианти на политиката и се оценяват потенциалните им икономически, социални и екологични последици. От 2007 г. насам бяха изготвени над 680 оценки на въздействието. Публикува се също резюме от две страници на оценките на въздействието с цел да се направят резултатите още по-достъпни. Чрез Комитета по оценка на въздействието към Комисията се гарантират независими оценка на качеството и контрол, като през последните две години Комитетът е върнал на службите за подобрение над 40 % от всички проекти на оценки на въздействието. Комисията удължи консултацията със заинтересованите страни от 8 на 12 седмици и се консултира през изминалата година относно насоки за оценяване, оценка на въздействието и консултация със заинтересованите страни. Освен това Комисията приканва гражданите и бизнеса да помогнат за определянето на областите, в които регулаторните пречки могат да бъдат намалени, а законодателството — опростено, чрез постоянни онлайн консултации. От 2010 г. насам Комисията постепенно налага принципа „Първо оцени!“, за да се гарантира, че нейните предложения са подкрепени от последващи оценки на политиката.
  • От 2012 г. насам програмата REFIT на Комисията (Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка) се превърна в събирателна точка на всички усилия за интелигентно регулиране. Въз основа на редовен преглед на законодателството на ЕС по тази текуща програма досега са посочени приблизително 200 различни действия, включително предложения за опростяване и намаляване на административната тежест, отмяна на законодателство, което вече не е необходимо, оттегляне на предложения, които не водят до съгласие в рамките на Парламента или на Съвета, както и оценки на области на политиките, с цел да се открият допълнителни възможности за опростяване и намаляване на административната тежест, без да се подкопава защитата на обществените интереси. Като цяло от 2005 г. насам Комисията отмени повече от 6 100 нормативни акта и оттегли почти 300 предложения. Във връзка с REFIT Комисията пое и ангажимента да не представя предложения освен в случай на очевидно доказана европейска добавена стойност. Това се отнася до предложения, като например направените в областта на безопасните и здравословни условия на труд за фризьори или мускулно-скелетните разстройства, които понастоящем преминават процес на цялостна оценка на тяхната добавена стойност за ЕС. С ежегодно табло с показатели за REFIT се прави оценка на напредъка във всички области на политиките и всяко от действията по линия на REFIT.
  • Беше надхвърлена целта от 25% намаление на административната тежест в тринадесет приоритетни области, определени в европейската Програма за намаляване на административната тежест. С подкрепата на групата „Щойбер“ инициативите, предложени от Комисията и приети от съзаконодателя, водят до очаквано намаление от приблизително 27 %, което се равнява на икономии за бизнеса в размер на повече от 33,4 милиарда евро годишно. Това включва 18,8 милиарда евро икономии от издаване на фактури и 6,6 милиарда евро от годишни счетоводни изисквания1.
  • Като взема предвид въздействието на законодателството върху малките и средни предприятия (МСП), Комисията прилага принципа „Мисли първо за малките“. При всяка възможност и наличие на основание се прилагат също освобождавания или по-леки законодателни изисквания за МСП. Малките и средните предприятия бяха консултирани относно техните основни регулаторни проблеми чрез процеса „Най-добрите 10“. По програмата REFIT бяха организирани мащабни последващи действия, например намаляване на таксите за регистрация по REACH (законодателството в областта на химикалите) за МСП с 35 — 95 %, опростяване на справките-декларации за ДДС и по-малко формалности за участие в правилата за възлагане на обществени поръчки и т.н.
НОВИНИ ОТ БТПП
Втори конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 2014
Атрактивни награди за победителите; срок за изпращане на заявки 31 октомври Още
Възможности за по-активно търговско-икономическо сътрудничество с Нигерия бяха обсъдени в БТПП
България може да оказва компетентно техническо съдействие и участие в изграждането на съвременна инфраструктура в Нигерия Още
Нови членове на Палатата
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
БАН ще привлича в дейността си работещи в чужбина български учени
Изтъкнати учени – българи, които работят в университети и компании в Италия, Франция, Германия, Канада и САЩ, ще подкрепят ръководството на БАН с идеи и предложения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
9-та годишна конференция “Сделки и Инвеститори 2014”
Срок за регистрация - 27 октомври Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлация 0.2 на сто през септември спрямо август
Поскъпване се отчита при хранителните продукти, тютюневите изделия, безалкохолните и алкохолните напитки Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
1 милион удостоверения по-малко може да издава НАП
Е-услуга на приходната администрация пести близо 7,3 млн. лв. на граждани и фирми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-просто и по-ясно право на ЕС при по-малки разходи — равносметка на постиженията
Политици, заинтересовани страни и експерти разглеждат постиженията и оставащите предизвикателства в областта на интелигентното регулиране, намаляването на административната тежест Още
Новите храни: иновация или риск за здравето?
Предлаганият регламент на ЕС гарантира безопасност на храните и функционирането на вътрешния пазар на храни, като същевременно се намалява административната тежест Още