Брой 170 (427), 02-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

312 458 нефинансови предприятия са подали годишен отчет за дейността си през 2012 г. в НСИ


312 458 нефинансови предприятия са подали годишен отчет за дейността си през 2012 г. в НСИ. В тези фирми е произведена продукция за 121 923 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 35 536 млн. лв. и работят 1 878 935 заети лица.

Годишен отчет за дейността си през 2012 г. са представили 32 749 промишлени предприятия, които съставляват 10,5 на сто от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ. През 2012 г. произведената продукция от промишлените предприятия по текущи цени надхвърля 63 127 млн. лв., или 51,8 на сто от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.

Спрямо 2011 г. се наблюдава изменение в структурата по сектори - с 1,3 пункта нараства относителният дял на сектор "Производството и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като достига 15,3 на сто от промишлената продукция за сметка на редуцирания дял на сектор "Преработваща промишленост".

В промишлените предприятия през 2012 г. работят 617 419 заети, които формират 32,9 на сто от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия.

Годишен отчет за дейността си през 2012 г. в НСИ са представили 19 042 строителни предприятия, или 6,1 на сто от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ. По предварителни данни през 2012 г. в строителния сектор е произведена продукция за 12 705 млн. лв. по текущи цени, която формира 10,4 на сто от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.

В сравнение с предходната година се наблюдава изменение в структурата на основните строителни дейности. Относителният дял на специализираните строителни дейности нараства с 5,1 пункта до 30,3 на сто, а делът на строителството на сгради и строителството на съоръжения намалява съответно с 4,5 и 0,6 пункта. Броят на заетите в строителния сектор през 2012 г. е 151 277 и формира 8,1 на сто от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия. 

Отчет за дейността си през 2012 г. в НСИ са представили 138 541 търговски предприятия, или 44,3 на сто от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. В търговския сектор през 2012 г. е произведена продукция за 16 047 млн. лв., която формира 13,2 на сто от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. По предварителни данни през 2012 г. заетите в търговския сектор са 508 022 и съставляват 27 на сто от заетите в нефинансовите предприятия.   

В НСИ са представили 122 126 предприятия от сектора на услугите, или 39,1 на сто от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените нефинансови предприятия нараства с 0,4 пункта в сравнение с предходната година. През 2012 г. в сектора на услугите е произведена продукция за 30 044 млн. лв., която формира 24,6 на сто от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.

В структурата по дейности спрямо 2011 г. намалява единствено делът на дейността "Създаване и разпространение на творчески продукти; далекосъобщения" - с 1.5 пункта, а всички останали дейности нарастват незначително или запазват нивото си от предходната година. В сектора на услугите през 2012 г. заетите са 602 217, или 32 на сто от общия брой, като относителният им дял от заетите в нефинансовите предприятия нараства с 0,7 пункта в сравнение с 2011 година.

В Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2012 г. са представили 44 лицензирани застрахователни предприятия, чиято балансова стойност на активите към края на годината е 3 267,5 млн. лв., или с 4,8 на сто повече в сравнение с 2011 година. През 2012 г. в страната са развивали дейност 9 пенсионноосигурителни дружества, като балансовата стойност на активите им към 31 декември 2012 г. е 194,9 млн. лв., което е с 20,8 на сто повече в сравнение с 2011 година. Оборотът по текущи цени възлиза на 92,9 млн. лв., а реализираната печалба е 31,7 млн. лв., или с 39,4 на сто повече спрямо предходната година.

Пълната информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Административното увеличаване на МОД за сектори без споразумения има негативен ефект
Системата може да постави сериозна бариера пред наемането на нискоквалифицирани работници, тъй като не позволява намаляване на разходите на работодателите за наемане на работна сила по време на криза Още
Среща с новоназначения търговски представител на България в Белград
Дискутирани бяха актуални въпроси, свързани с развитието на двустранните отношения чрез участие в програмите за трансгранично сътрудничество България - Сърбия Още
„Ормита“ започва да работи и на българския пазар
Компанията има офиси в 54 държави, като в нейната система оперират над 220 000 фирми Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: Обратното начисляване по ДДС в сектора е добрият механизъм за справяне с измамите
Действащото сега законодателство е довело до успокояване работата на компаниите в бранша Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
312 458 нефинансови предприятия са подали годишен отчет за дейността си през 2012 г. в НСИ
Най-много са работниците в сектора на услугите, който формира 24,6% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Проектът на споразумението за партньорство на Република България беше изпратен на Европейската комисия
В настоящата версия са отразени коментарите на ЕК от първия кръг на технически консултации Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Как да спрем глупавите закони
Автор: Светла Костадинова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Специализирани хранителни изложения в Интер Експо Център – София