Брой 26 (536), 06-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Фискалната позиция на страната е стабилна, сочи изпълнението на Републиканския бюджет за 2013 г.


Правителството прие внесената от министъра на финансите Петър Чобанов информация за изпълнението на републиканския бюджет за 2013 г., изготвена на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2013 г. е отрицателно в размер на 1 448,4 млн. лв. (1,8% от прогнозния БВП). За сравнение, планираният с разчетите към ЗДБРБ за 2013 г. дефицит на консолидирано ниво бе 2% от БВП. Бюджетното салдо по КФП се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 891,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 556,8 млн. лева.

Фискалният резерв към 31.12.2013 г. е в размер на 4,7 млрд. лева.

Изпълнението на КФП за 2013 г. показва, че фискалната позиция на страната е стабилна – отчетените стойности за дефицита и държавния дълг са по-ниски от заложените в ЗДБРБ за 2013 г., а същевременно нивото на фискалния резерв надхвърля заложените законови изисквания.

Едновременно със запазването на фискалната стабилност започна реализирането и на приоритетните политики на правителството за насърчаване на растежа и за равнопоставени взаимоотношения на държавата с бизнеса. Показателно за това е свеждането на невъзстановения ДДС към края на 2013 г. до най-ниското му равнище за последните седем години. През второто полугодие на годината бяха разплатени и част от просрочените задължения на централното правителство, налични към края на юни 2013 г. Полагат се усилия за подобряване на комуникацията и улесняване на работата на бизнеса с приходните администрации и за намаляване на административната тежест. Фискалните ефекти от тези мерки започват да се проявяват, като през последните месеци постъпленията при редица данъци и осигурителни вноски отчитат постепенно подобрение.

Успоредно с усилията за нормализиране на бизнес средата, приоритет в разходните политики бяха социалните отговорности на държавата и очерталият се недостиг на финансиране на сектора на здравеопазването. За подкрепа на най-уязвимите социални групи (вкл. изплащане на еднократна коледна добавка на пенсионерите с най-ниски пенсии) и за дофинансиране на здравеопазването, беше осигурен значителен допълнителен финансов ресурс – общо около 125 млн. лв., без да се влошава одобреното бюджетно салдо по КФП.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2013 г. са в размер на 28 981,4 млн. лв. или 36,7% от прогнозния БВП, при 35,4% от БВП за 2012 г. Съпоставени с 2012 г., приходите и помощите по КФП бележат номинален ръст от 5,5% (1 511,9 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2013 г. възлиза на 22 370,3 млн. лв., което представлява 97,9% от годишните разчети. При съпоставка на изпълнението на данъчните приходи с плана за годината е важно да се отбележи, че върху изпълнението на данъците влияние оказва по-високият размер на възстановения ДДС през последния месец на 2013 г. Освен това, наказателните лихви върху невнесени в срок данъчни задължения, които са в размер на около 90 млн. лв., са отчетени в съответната позиция в неданъчните приходи, а са планирани като данъчни приходи – по видове данъци. В този смисъл, с оглед съпоставимост на данните с плана, сумата в размер на 90 млн. лв. следва да се добави към размера на данъчните постъпления за 2013 г.

Приходите в частта на преките данъци за 2013 г. са 3 901,5 млн. лв. или 96,3% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 11 590,7 млн. лв. (97,3% от плана за годината), от които приходите от ДДС са 7 366,5 млн. лв., от акцизи – 4 055,8 млн. лв., от мита – 146,2 млн. лева. От данък върху застрахователните премии за 2013 г. са постъпили 22,3 млн. лева. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 817,9 млн. лв. или 101% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.12.2013 г. са 6 060,2 млн. лв., което представлява 99,8% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3 966,1 млн. лв., което представлява 104,5% спрямо разчета за 2013 година. Добро е изпълнението на приходите от държавни такси, глоби, санкции и наказателни лихви, постъпленията от концесии и др.

Постъпленията в частта на помощите по КФП към 31.12.2013 г. са в размер на 2 645,0 млн. лв. (70,7% от разчета).

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.12.2013 г. възлизат на 30 429,8 млн. лв., което е 95,2% от годишния разчет. В структурно отношение ръст се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, капиталовите разходи, разходите за издръжка, лихвените разходи и други. Следва да се отбележи, че капиталовите разходи през второто полугодие на 2013 г. нарастват със 17,3% спрямо първото полугодие, а за цялата 2013 г. се отчита ръст от 11,4% спрямо предходната година. Като относителен дял в БВП капиталовите разходи за 2013 г. представляват 5,2% при 4,7% от БВП за 2012 г.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за 2013 г. от централния бюджет, възлиза на 934,1 млн. лв.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП за повишаване на заетостта бяха коментирани с Агенцията по заетостта
Палатата настоява помощите за трудоспособни безработни да се предоставят след и само при полагане на общественополезен труд Още
БАЕЗ и БТПП ще си партнират за популяризиране на експортното застраховане
Застраховането на финансови рискове дава възможност за минимизиране на кредитния риск при отсрочено плащане, предоставяне на по-конкурентни условия на партньорите… Още
Покана за участие в дискусия за Споразумението за партньорство между ЕС и САЩ
Търси се гледната точка на бизнеса за въздействието и изгодите от сключването на Споразумението Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлените палати на Бургас и Липецк подписаха Споразумение за сътрудничество
Големият брой на трайно установилите се руснаци в Бургаска област и нарастващият интерес на руските туристи са добри предпоставки за развитие на двустранните отношения Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Фискалната позиция на страната е стабилна, сочи изпълнението на Републиканския бюджет за 2013 г.
Отчетените стойности за дефицита и държавния дълг са по-ниски от заложените в бюджета за 2013 г.; нивото на фискалния резерв надхвърля заложените законови изисквания Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Връчиха наградите „Инвеститор на годината 2013”
Отличени са най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през изминалите 12 месеца в България, в 7 категории Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Авторско право: трансгранични лицензи за онлайн музикални услуги
Европейският парламент одобри нови правила за авторско право върху музика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Единадесета конкурсна сесия по програма “ЕВРОСТАРС“
Краен срок за представяне на конкурсни предложения: 13 март 2014 г. Още