Брой 242 (1753), 18-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Консултация на ЕК относно принципите и насоките за споделяне на данни между предприятия


Въведение и значение на инициираната консултация

Инициативата за цифров единен пазар има за цел да се подобри наличието на данни в икономиката:

 • данни, съхранявани от обществения сектор („информация в обществения сектор“),
 • данни, получени в резултат на публично финансирани научни изследвания, както и
 • данни, съхранявани от предприятия.

По-голямото наличие на данни може да е от полза за МСП, които обикновено не разполагат с достатъчно средства, за да събират сами данни.

В същото време навлизането на „интелигентни“ устройства, свързани с интернет (интернет на нещата), поражда нови предизвикателства по отношение на търговската тайна, конкуренцията и определянето на справедлива стойност.

Споделянето на бизнес данни трябва да се основава на свобода на договаряне.

Европейската комисия анализира подробно тези възникващи правни въпроси (вж. COM(2017) 9 „Изграждане на основана на данни европейска икономика“ и COM(2018) 232 „Към общо европейско пространство на данни“). ЕК заключи, че:

 • свободата на договаряне следва да продължи да бъде крайъгълен камък на всички договорености относно използването на предмети в рамките на интернет на нещата (ИН предмети) и данни, произтичащи от тези предмети;
 • споделянето на данни следва да се осъществява на „пазари на данни“;
 • ще е необходимо да се спазват определени принципи, за да се осигури лоялна конкуренция на тези пазари, както по отношение на ИН предметите, така и по отношение на продуктите и услугите, които разчитат на нелични машинно генерирани данни, създадени от такива предмети.

Принципите се прилагат единствено по отношение на неличните данни, защото обработването на лични данни е регламентирано в достатъчна степен с Общия регламент относно защитата на данните и другите приложими правила.

Чрез принципите предприятията се призовават да се погрижат съответните договори:

 • да са прозрачни по отношение на това кой може да има достъп до съответните данни и за какво се използват те;
 • да отчитат, доколкото е възможно, стойността, създавана от всяка от страните (чрез събиране на данни, чрез предлагане на услуги въз основа на данните и т.н.);
 • да включват гаранции за защита на търговските тайни и другата интелектуална собственост на предприятията (напр. наблюдение на интелигентни производствени роботи, за да се разбере какви са производствените практики, или периодите на
 • неактивност, даващи възможност да се правят предположения относно икономическите резултати на дадено предприятие);
 • да не целят изкривяване на конкуренцията, и по-специално обвързване на предприятията с един доставчик, напр. въз основа на формат на данни, който може да бъде използван от останалите само срещу допълнителни разходи.

В съобщението си „Към общо европейско пространство на данни“ Комисията посочи, че принципите ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни и може да бъде променени въз основа на резултатите от тези обсъждания. Тя насърчава предприятията да разработват кодекси за поведение в допълнение към тези принципи. Комисията посочи, че ще продължи да прави оценка дали принципите и възможните кодекси за поведение се утвърждават като достатъчни за запазване на справедливи и отворени пазари и че при необходимост ще предприеме действия за справяне с положението.

Дайте и своето мнението относно принципите и насоките за споделяне на данни между предприятия. Свалете въпросника от ТУК и ни го изпратете попълнен по имейл на een@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя предложението за увеличаване размера на минималната работна заплата
От 510 на 560 лв. от началото на 2019 г. Още
Среща с посланика на Македония
Развитието на двустранните търговско-икономически отношения - във фокуса на разговора Още
БТПП взе участие в Общото събрание на Асоциацията на Балканските търговски палати в Истанбул
Нов европейски проект ще улеснява интеграцията на мигранти на пазара на труда
Проект ERIAS ще започне в началото на 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Награди на БФБЛ за отговорен бизнес 2018: корпоративни проекти с кауза
Най-добрите инициативи на компаниите в подкрепа на служителите, природата и обществото Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Корейска компания подготвя износ на български продукти за азиатския пазар на стойност 300 млн. щ.д.
Encyiks&Human; Group Co. е ексклузивен дистрибутор в Азия на български продукти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК относно принципите и насоките за споделяне на данни между предприятия
Основано на свободното договаряне Още