Брой 21 (2027), 30-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Работна програма на Европейската комисия за 2020 г.: Амбициозна пътна карта за Съюз, който се стреми да постигне повече


Европейската комисия прие своята работна програма за 2020 г. В нея се определят действията, които Комисията ще предприеме през 2020 г., за да превърне политическите насоки на председателя Фон дер Лайен в реални ползи за европейските граждани, предприятия и общество. Движещата сила зад тази първа работна програма е стремежът успешно да се използват възможностите, които ще открият двата взаимосвързани прехода — екологичният и цифровият.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: „През този мандат Комисията се ангажира да предприеме действия за справяне с предизвикателствата за поколенията, като например изменението на климата, цифровизацията и миграцията. Решени сме да постигнем резултати по Европейския зелен пакт и да подобрим шансовете на нашите граждани и предприятия в цифровия преход. Тази работна програма ще спомогне за изграждането на Съюз с по-големи амбиции.

Марош Шефчович, заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: „Осъществяването на нашите амбиции изисква общи усилия на всички институции, държави членки и ключови партньори. Ето защо работната програма на Комисията отразява и основните приоритети на Европейския парламент и на Европейския съвет. Освен това, за първи път включихме аспекти, свързани с дългосрочните тенденции, които оформят нашите икономики и общества. Стратегическите перспективи ще насочват нашата работа при разработването на политики, ориентирани към бъдещето, които убедително отговарят на нуждите на всички европейци и укрепват геополитическата позиция на нашия Съюз.“

Енергично начало на прехода към справедлива, неутрална по отношение на климата и цифрова Европа

През 2020 г. Европейската комисия ще започне да превръща шестте основни амбициозни цели на председателя Фон дер Лайен в конкретни инициативи, които след това ще бъдат договорени и изпълнени в сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки и други партньори:

  • Европейски зелен пакт: След представянето на първите ключови инициативи през декември 2019 г. и януари 2020 г. Комисията ще предложи европейски законодателен акт в областта на климата, с който да закрепи целта за въглеродна неутралност до 2050 г. в законодателството. Всички тези усилия ще бъдат обединени в Европейски пакт за климата с участието на регионите, местните общности, гражданското общество, училищата, промишлеността и хората. ЕС ще поеме водеща роля и в международните преговори преди 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Глазгоу. Комисията ще представи инициативи за борба със загубата на биологично разнообразие и — чрез стратегията „От фермата до трапезата“ — ще подкрепя земеделските стопани да осигуряват висококачествени, достъпни и безопасни храни по по-устойчив начин.
  • Европа, подготвена за цифровата ера: Нова европейска стратегия за данните ще позволи на нашия Съюз да извлече максимална полза от огромната стойност на неличните данни като постоянно растящ и многократно използваем актив в цифровата икономика. Това ще включва възможно най-доброто използване на потенциала на цифровите данни и разработването и използването на изкуствен интелект, който зачита нашите европейски ценности и основни права. Нова стратегия за промишлеността за Европа ще засили нашия капацитет в областта на промишлеността и иновациите, а законодателният акт за цифровите услуги ще укрепи единния пазар за цифрови услуги и ще спомогне да се осигурят правната сигурност и равните условия, от които се нуждаят по-малките предприятия.
  • Икономика в интерес на хората: След като през януари 2020 г. представи първите си идеи за силна социална Европа, Комисията ще предприеме действия, за да включи цифровия и климатичния преход в нашата уникална социална пазарна икономика, като гарантира, че нашата икономика ще съчетава социална справедливост, устойчивост и икономически растеж. Като зачита националните традиции, Комисията ще представи предложения за гарантиране на справедливи минимални заплати за работниците в ЕС, за европейска схема за презастраховане срещу безработица, както и инициативи за гарантиране на ефективно и справедливо данъчно облагане. Комисията ще предложи също така Европейска гаранция за децата, за да гарантира, че децата имат достъп до основни услуги, и ще подсили схемата „Гаранция за младежта“, за да подпомогне образованието на младите хора, както и възможностите за обучение и работа, от които те се нуждаят.
  • По-силна Европа на световната сцена: Комисията ще разработи нови стратегии за работа с нашите съседи в Африка и Западните Балкани. Тя ще продължи да работи енергично за започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания. Успоредно с това тя ще се стреми да запази набраната скорост, като предложи начини за подобряване на процеса на присъединяване, в това число във връзка с методиката за разширяване и укрепването на инвестиционната рамка. Ще поддържаме нашия ангажимент за отстояването, актуализирането и модернизирането на основания на правила световен ред, за да се гарантира, че той е пригоден за съвременния свят. За да се засили геополитическата роля на Комисията, всички инициативи в работната програма ще имат силно външно измерение.
  • Утвърждаване на европейския начин на живот: Комисията ще представи нов пакт за миграцията и убежището — централен елемент на реформата на политиката за убежището. Тя ще подкрепя също защитата на здравето на европейците и ще поеме водеща роля в борбата срещу рака. Ще бъдат предприети инициативи, които ще спомогнат за увеличаване на инвестициите в уменията на хората и ще им помогнат да се справят с предизвикателствата на цифровия и екологичния преход. Комисията ще представи също и нова стратегия на ЕС за Съюза за сигурност, определяща областите, в които Съюзът може да има добавена стойност в подкрепа на държавите членки при гарантирането на сигурността — от борбата с тероризма и организираната престъпност, предотвратяването и откриването на хибридни заплахи, до повишаване на киберсигурността и устойчивостта на нашата критична инфраструктура.
  • Нов тласък за европейската демокрация: Заедно с другите институции и партньори на ЕС Комисията ще стартира Конференцията за бъдещето на Европа, благодарение на която гражданите ще могат да насочват действията на ЕС. Комисията ще продължи да гарантира силна култура на зачитане на върховенството на закона в ЕС. Освен това ще разгледаме начина, по който новите демографски реалности влияят върху всички сфери — от заетостта, социалната закрила, общественото здраве, публичните финанси и регионалната политика, цифровата свързаност, до уменията и интеграцията, и ще дадем отговор на тези реалности, например чрез инициативи във връзка със застаряването на населението. 

В приложение 1 към работната програма се съдържа пълен списък на 43-те нови цели на политиката в рамките на шестте основни амбициозни цели.

Оттегляне на представени предложения

При подготовката на работната програма Комисията разгледа всички предложения, за които понастоящем се очаква решение от страна на Европейския парламент и Съвета, и предлага да оттегли и отмени 34 от тях. Някои от тях не отговарят на политическите приоритети на новата Комисия. Във връзка с повечето от инициативите Комисията остава твърдо решена да изпълни техните цели. Тя обаче ще обмисли по-добри и по-ефикасни начини за постигане на целите и ще се консултира с Европейския парламент и със Съвета, преди да пристъпи към самото оттегляне.

В приложение 4 към работната програма се съдържа пълен списък на предложенията за оттегляне.

Укрепване на изготвянето на политики и прилагане с поглед към бъдещето

От 2020 г. нататък Комисията ще използва в по-голяма степен своя капацитет за стратегическо прогнозиране, за да набелязва дългосрочните тенденции, да подобри определянето на приоритетите на Комисията и да утвърди основаното на факти изготвяне на политики. Засилена рамка за по-добро регулиране ще гарантира, че политиките водят до осезаеми резултати и улесняват живота на хората и предприятията. По-специално подходът за отмяна на предишни тежести при въвеждането на нови („One in, One Out“) ще гарантира, че нововъведените тежести се компенсират чрез премахване на равностойни административни разходи на равнище ЕС в същата област на политиката, за да се облекчат хората и предприятията, по-специално МСП. Усилията на Комисията за опростяване ще бъдат подкрепяни и от платформа „Подготвеност за бъдещето“.

В приложение 2 към работната програма се съдържа пълен списък на предложенията за законодателно опростяване.

Изпълнение на съвместната програма

Преди да представи работната си програма, при изработването ѝ Комисията си сътрудничи тясно с Европейския парламент, държавите членки и консултативните комитети. Продължавайки работата в този екипен дух, Комисията, Европейският парламент и Съветът ще започнат обсъждания, за да изготвят списък от съвместни приоритети, по които съзаконодателите се споразумяват да предприемат бързи действия.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на МТСП в организирането на кариерни форуми в Европа
За мотивиране завръщането на млади специалисти в България Още
Среща с Камарата на инсталаторите
Обсъждане на възможности, тенденции и предизвикателства пред фирмите от инсталационния сектор Още
Двустранни бизнес срещи в рамките на Mobile World Congress 2020
25-27 февруари, Барселона Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Първа среща по проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”
По линия на Програма Interreg Europe Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Инициативи на румънското председателство на Бизнес съвета на Организацията на Черноморско икономическо сътрудничество
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата през януари
В резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЗХГ стартира информационна кампания за директни плащания 2020
Срещи със земеделските стопани във всички областни градове на страната Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Работна програма на Европейската комисия за 2020 г.: Амбициозна пътна карта за Съюз, който се стреми да постигне повече
ЕК определя следващите стъпки в областта на 5G мобилните мрежи
За да се противодейства на рисковете за киберсигурността Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на изложенията Taipei AMPA и FASTENER TAIWAN
Покана от Тайвански търговски център - София Още