Брой 84 (2339), 05-05-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

По-добро регулиране: Обединяване на силите за по-добро законотворчество на ЕС и за подготовка за бъдещето


Комисията прие съобщение относно по-доброто регулиране, в което се предлагат няколко подобрения на законодателния процес на ЕС. За да се насърчи възстановяването на Европа, днес е по-важно от всякога да се приема възможно най-ефективното законодателство, като същевременно правото на ЕС бъде адаптирано по-добре към утрешните потребности.

Сътрудничеството между институциите на ЕС с държавите членки и заинтересованите страни, в това число със социалните партньори, бизнеса и гражданското общество, е от ключово значение. С цел да подпомогне справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства, Комисията предложи следните действия:

  • Премахване на пречките и бюрокрацията, които забавят инвестициите и изграждането на инфраструктура на 21-ви век, като се работи с държавите членки, регионите и основните заинтересовани страни.
  • Опростяване на обществените консултации чрез въвеждане на единна „покана за предоставяне на доказателства“ на подобрения портал „Споделете мнението си“.
  • Въвеждане на подход на отмяна на предишни тежести при въвеждането на нови, за да се сведе до минимум тежестта за гражданите и предприятията, като се обърне специално внимание на последиците и разходите за прилагане на законодателството при малките и средните предприятия. Този принцип гарантира, че всяка нововъведена тежест се компенсира чрез премахване на еквивалентни тежести в същата област на политиката.
  • Интегриране на целите на ООН за устойчиво развитие, за да се гарантира, че законодателните предложения допринасят за програмата за устойчиво развитие до 2030 г.
  • Подобряване на начина, по който по-доброто регулиране разглежда и подкрепя устойчивостта и цифровата трансформация.
  • Интегриране на стратегическото прогнозиране в изготвянето на политики, за да се гарантира, че то е пригодно за бъдещето, например, като се вземат предвид възникващите мегатенденции в екологичните, цифровите, геополитическите и социално-икономическите области.

Следващи стъпки

По-доброто регулиране е споделена цел и отговорност на всички институции на ЕС. Ние ще се свържем с Европейския парламент и Съвета във връзка с техните усилия за оценка и наблюдение на въздействието на законодателството на ЕС и разходните програми на ЕС. Освен това ще си сътрудничим по-тясно с местните, регионалните и националните органи, както и със социалните партньори при изготвянето на политиките на ЕС.

Някои от новите елементи на съобщението на практика са влезли в действие, като например работата на платформата „Готови за бъдещето“, която предоставя съвети относно начините, по които законодателството на ЕС може да стане по-лесно за спазване, ефективно и пригодно за бъдещето. Други ще бъдат внедрени през идните месеци. Тази година, наред с другото, ще видим:

  • Годишното изследване относно тежестта за 2020 г., в което се описват резултатите от усилията на Комисията за намаляване на тежестта.
  • Преразгледаните насоки и инструментариум за по-добро регулиране целят да се вземат предвид новите елементи на съобщението, като се предоставят конкретни насоки на службите на Европейската комисия при изготвянето на нови инициативи и предложения, както и при управлението и оценката на съществуващите.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отличи посланика на Южна Корея в София
Н.Пр. Джингю Джънг е инициатор на двустранни бизнес, дипломатически и културни събития Още
Обсъждане на българо-китайските отношения
В областта на търговията, образованието, научните изследвания и иновациите Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Платформа за електронно обучение в областта на туризма
Предназначена за развитие на туристическия потенциал на българо-сръбския трансграничен регион Още
Проект „COL-CREATION"
Русенската търговско-индустриална камара представя резултатите от изпълнението на проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“
Покана от Българската агенция за инвестиции, 13 май Още
„Арена на дамския бизнес“ - 19.05.2021, БТА
Събитието дава възможност за финансиране и подкрепа на бизнеси, ръководени от жени предприемачи Още
Информационни сесии „EU Open for Business - новият компас за МСП“
Онлайн, 26-28 май Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Произведената продукция разкрива големите центрове и осите на развитие
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Производствените цени през март 2021 г. се увеличават
С 1.4% в сравнение с предходния месец и с 6.8% спрямо март 2020 година Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Необходимо е ускоряване на иновациите в технологии за чиста енергия за подобряване на климата
Проучване на ЕПВ и Международната агенция по енергетика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро регулиране: Обединяване на силите за по-добро законотворчество на ЕС и за подготовка за бъдещето
С участието на социалните партньори, бизнеса и гражданското общество Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network