Назад

Електрически и електронни отпадъци в ЕС: факти и данни


Електронните устройства и електрическото оборудване определят съвременния живот — от перални машини и прахосмукачки до смартфони и компютри, като е трудно да си представим живота без тях. Но отпадъците, които генерират, е превръщат в пречка пред усилията на ЕС за намаляване на екологичния му отпечатък.

Научете как ЕС работи за намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в прехода си към по-голяма кръгова икономика.

Какво представляват електрическите и електронните отпадъци

Електронните и електрическите отпадъци, или отпадъците от електрическо и електронно оборудване, обхващат различни продукти, които се изхвърлят след употреба.

Те включват:

  • Големи домакински уреди, например перални машини и електрически печки;
  • Информационни и и телекомуникационни уреди (лаптопи, принтери), потребителски уреди (видеокамери, луминесцентни лампи) и фотоволтаични панели;
  • Малки домакински уреди (прахосмукачки, тостери);
  • Всички останали категории, като например електрически инструменти и медицински изделия.

Количеството електрическо и електронно оборудване, произведено в ЕС, се е увеличило от 7,6 милиона тона през 2012 г. на 13,5 милиона тона през 2021 г, а събраните отпадъци от такова оборудване са нараснали от 3 милиона тона на 4,9 милиона тона за същия период.

Практиките за рециклиране се различават в отделните държави членки. Австрия е била на първо място в ЕС през 2021 г. по събиране на електронни отпадъци, като средното количество на жител се е равнявало на 15,46 кг.

Средно в ЕС през 2021 г. са събрани 11 кг отпадъци от електрическо и електронно оборудване на жител.

Защо рециклирането е важно

Изхвърленото електронно и електрическо оборудване съдържа потенциално вредни материали, които замърсяват околната среда и увеличават рисковете за хората, участващи в рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За да противодейства на този проблем, ЕС прие законодателство за предотвратяване на употребата на някои химикали, например олово.

Много видове редки минерали, които са необходими в съвременните технологии, идват от държави, които не зачитат правата на човека. За да се избегне неволната подкрепа за въоръжени конфликти и нарушения на правата на човека, членовете на ЕП приеха правила, изискващи европейските вносители на редкоземни минерали да извършват цялостни проверки на своите доставчици.

Какви мерки взема ЕС

През март 2020 г. Европейската комисия представи нов план за действия за кръговата икономика, който определя намаляването на отпадъците от електрическо и електронно оборудване като основен приоритет. В предложението изрично се очертават непосредствени цели като въвеждане на „правото на поправка“ и подобряване на възможностите за повторно използване на продукти, въвеждането на общо зарядно устройство и насърчаване на рециклирането на електроника.

От края на 2024 г. повечето мобилни електронни устройства ще се зареждат с единно устройство на базата на USB тип C.

Европейската комисия представи през март 2023 г. предложение за насърчаване на поправката на стоки. То цели да направи поправката и ремонта на продукти по-лесни и по-евтини за потребителите.

Европейският съюз е приел правила относно събирането, обработването и рециклирането на електрическо и електронно оборудване, за да се справи с нарастващото количество електронни отпадъци.

През февруари 2023 г. Европейската комисия представи предложение за актуализиране на директивата с цел изпълнение на решение на Съда на ЕС относно обхвата на отговорността на производителите на фотоволтаични панели.

Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение относно промяната през ноември 2023 г. Те също така се договориха, че до 2026 г. Комисията следва да направи преглед на директивата и при необходимост да предложи допълнителни промени, основани на цялостна оценка на нейното въздействие върху обществото и околната среда.

Депутатите ще гласуват по споразумението на пленарно заседание в началото на февруари.

Позицията на Парламента

През февруари 2021 г. Парламентът одобри позицията си по новия план за кръговата икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и потреблението към 2030 г.

Депутатите също така искат да бъде удължен животът на електронните продукти, като се гарантира възможността за поправката им.

Прочетете повече за кръговата икономика и отпадъците: