Брой 154 (914), 12-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

Открита е банкова сметка за набиране на средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“


В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Министерството на енергетиката откри временна банкова сметка за чужди средства, по която да се събират вноски по Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Откритата банкова сметка в левове е на името на Министерството на енергетиката със следния IBAN: BG05 BNBG 9661 3300 1421 02. Банковият идентификационен код  (BIC) на БНБ е BNBGBGSD.

С откриването на сметката се осигурява възможност на всички задължени лица да внасят в срок дължимите вноски, съгласно чл. 36е, ал. 3 от ЗЕ. След избор на управителен съвет на Фонда и приемането на Наредба за реда и начина на набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата, постъпилите суми ще бъдат прехвърлени по сметка на Фонда.

Допълнителна информация бихте могли да получите на: fond_ses@me.government.bg

и на телефони +3592 9263 242 и/или +3592 9263 247 (Люба Грозданова и Десислава Димитрова)

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП относно ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите
Намалява броят на фирмите, които разчитат на партньорство с научни институти и университети от България Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Въпреки възраженията на бизнеса, работодателите се задължават да уведомяват работниците и служителите за размера на отпуска, който предстои да ползват
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
През юли е отчетена дефлация на годишна и месечна база
Най-голям спад спрямо предходния месец отбелязват цените на дрехите и обувките Още
Към края на юни излишъкът по консолидираната фискална програма е 890 млн. лв.
Правителството одобри днес внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Открита е банкова сметка за набиране на средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“
В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Втори симпозиум за иновации, сътрудничество в областта на технологиите и международен обмен на технологии по линия на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ
21-23 септември 2015 г., Словакия; срокът за регистрация е 15 август Още