Брой 154 (914), 12-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Въпреки възраженията на бизнеса, работодателите се задължават да уведомяват работниците и служителите за размера на отпуска, който предстои да ползват


С промени в Кодекса на труда, публ. на 17.07.2015 г., отпадна задължението на работодателите да съставят ежегодни графици за ползване на отпуските.

Прие се Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с постановление №72 на Министерския съвет от 1986 г., като с една от промените се възлага на работодателите задължение в началото на всяка календарна година – до 31 януари, да уведомяват работниците и служителите за размера на отпуска, който предстои да ползват през същата година, вкл. отложен или неползван от предходни години.

При обсъждане на проекта на Наредбата в становище до председателя на НСТС БТПП изрази несъгласие с посочената промяна.. Мотивите за това са:

а) Не е налице законова делегация в Кодекса на труда, която да дава право този въпрос да бъде регламентиран в подзаконов нормативен акт (какъвто е Наредбата), поради което промяната в тази част протоворечи Кодекса на труда, респ. – тя е недействителна.

б) Независимо от преждеизложеното, въпросът не се нуждае от регламентация, тъй като и понастоящем работодателят, като издава заповедите за отпуск, отразява какъв отпуск (за коя година) се разрешава.

в) Към горното следва да се изтъкне изрично, че с посочената промяна не само се заличава законовото облекчение, отменящо задължението за съставяне на годишни графици за отпуски, но  работодателят се натоварва допълнително със съставянето на тези уведомление. Вместо един график за отпуски следва да се съставят нови   толкова на брой уведомления, колкото са работниците/служителите в предприятието. И не само това, но и да се вземат подписи от всеки работник/служител, че е получил уведомлението, с оглед доказателствената стойност за изпълнение на това задължение от работодателя.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП относно ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите
Намалява броят на фирмите, които разчитат на партньорство с научни институти и университети от България Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Въпреки възраженията на бизнеса, работодателите се задължават да уведомяват работниците и служителите за размера на отпуска, който предстои да ползват
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
През юли е отчетена дефлация на годишна и месечна база
Най-голям спад спрямо предходния месец отбелязват цените на дрехите и обувките Още
Към края на юни излишъкът по консолидираната фискална програма е 890 млн. лв.
Правителството одобри днес внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Открита е банкова сметка за набиране на средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“
В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Втори симпозиум за иновации, сътрудничество в областта на технологиите и международен обмен на технологии по линия на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ
21-23 септември 2015 г., Словакия; срокът за регистрация е 15 август Още