Брой 92 (2098), 15-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейска комисия: Процедури за нарушение от месец май 2020 г.


С ежемесечния пакет от решения Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. С оглед на пандемията на COVID-19 Комисията наскоро информира държавите членки, че сроковете за отговор по текущите процедури за установяване на нарушение, започнали от началото на годината досега, са удължени. Днес беше взето решение да се даде възможност на държавите членки да отговорят на всяко официално уведомително писмо и мотивирано становище, представени в настоящия пакет от производства за установяване на неизпълнение на задължения, в срок от четири месеца вместо обичайните два месеца.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

  • Околна среда и рибарство

Комисията приканва настоятелно България и Полша да премахнат пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха. Нито една от двете държави не е гарантирала, че физическите или юридическите лица, пряко засегнати от превишаванията на пределно допустимите стойности на замърсяването на въздуха съгласно Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, могат да сезират националните съдилища. Поради това днес Комисията реши да изпрати на двете държави официални уведомителни писма.

Комисията също настоятелно приканва България и други три държави членки да гарантират, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води. България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации, в 69 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване, а в 71 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване. Всички тези агломерации трябваше да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище.

  • Енергетика и климат

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на всички държави — членки на ЕС, (с изключение на Кипър с оглед на дерогацията, от която се ползва тази държава) и на Обединеното кралство, тъй като на са спазили някои от разпоредбите на Регламента за сигурността на доставките на газ (Регламент (ЕС) 2017/1938), и по-специално във връзка със задълженията за уведомяване и прилагането на механизма за солидарност.

  • Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Комисията изпраща официално уведомително писмо на България във връзка с дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги задължават да третират по-благоприятно местните хранителни продукти. Българското законодателство задължава търговците на дребно да излагат по виден начин и да осигуряват специални места за продажба за местните хранителни продукти, като мляко, риба, прясно месо и яйца, мед, плодове и зеленчуци, както и да закупуват 90 % от млякото и млечните продукти от местните производители. Тези задължения ограничават свободното движение на стоки, залегнало в член 34 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Законодателството ограничава също така свободата на установяване съгласно член 49 от ДФЕС, тъй като ограничава свободата на търговците на дребно да избират своя асортимент, да определят подредбата на продажбените си площи и да адаптират веригата си на доставки. България разполага с един месец, за да отговори на опасенията на Комисията. Ако не получи задоволителен отговор, Европейската комисия може да реши да изпрати на България мотивирано становище.

  • Мобилност и транспорт

Автомобилен транспорт: Комисията изпрати официални уведомителни писма на 10 държави членки, сред които и България за неправилно прилагане на правилата за пътната информация, свързана с безопасността на движението по пътищата, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013, приет съгласно Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).

Интелигентен транспорт: Комисията изпрати официални уведомителни писма на България и още шест държави членки, тъй като те са приложили неправилно правилата на ЕС за предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 2015/962, приет съгласно Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).

Интелигентен транспорт: Комисията изпрати официални уведомителни писма до 10 държави членки, вкл. и България, за неправилно прилагане на правилата на ЕС относно предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1926, който бе приет по силата на Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).

Автомобилен транспорт: Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма на България и други шест държави членки, тъй като не са предоставили информация за безопасното и сигурно паркиране. По-конкретно тези държави членки не са предоставили чрез национални точки за достъп информация в цифров формат относно местата за паркиране (напр. местоположение на зоните за паркиране и наличните съоръжения и улеснения), както и относно местата за паркиране, предоставящи динамична информация (напр. наличие на места за паркиране или зони с предимство). Това се изисква от Регламент (ЕС) № 885/2013, който бе приет по силата на Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).

Единно европейско небе: Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на 11 държави членки, сред които и България, за това, че не предоставят и не експлоатират услуги по линии за предаване на данни на всички оператори на въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство под тяхна отговорност и имат възможност да осъществяват комуникации по линия за предаване на данни. В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2009 на Комисията от всяка държава членка се изисква да предоставя тези услуги.

Гражданска авиация: Европейската комисия реши да изпрати официални уведомителни писма на 11 държави членки, в т.ч. и България, тъй като тези държави членки също не са определили „орган по културата на справедливост“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014.

  • Конкуренция

Европейската комисия реши да прекрати производствата за установяване на нарушение срещу България във връзка с предоставянето на честоти за наземна цифрова телевизия (DTT), тъй като тя е предприела действия в отговор на опасенията на Комисията по отношение на съответствието с Директивата за конкуренцията (2002/77/ЕО), Директивата за разрешение (2002/20/ЕО) и Рамковата директива (2002/21/ЕО).

 

Повече информация за всички решения по процедурите за нарушения ще намерите ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на конкурса Career Show 2020
Отличава най-успешните работодателски практики в България Още
Покана за онлайн събитие "България и Азербайджан - търговски и инвестиционни партньори"
20 май от 11 часа, необходима е предварителна регистрация Още
БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ
Завръщане към корените: семейната таханджийница „Атанас и фамилия“ с поглед към бъдещето
Какво мотивира младите предприемачи от Харманли Още
ИКОНОМИКА
Министерството на финансите предлага създаването на „Държавна петролна компания“ за гарантиране на максимална конкуренция на пазара на горива и за постигане на максимално ниска цена за потребителите
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Държавна помощ: Европейската комисия одобрява схема на стойност 88 милиона евро в България за подпомагане на микропредприятията и малките предприятия, засегнати от пандемията от коронавирус
Доклад на Световния икономически форум
COVID-19 ще компрометира прехода към чиста енергия без спешни действия на заинтересованите страни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Законопроект за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска комисия: Процедури за нарушение от месец май 2020 г.
За България - дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги задължават да третират по-благоприятно местните хранителни продукти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Oнлайн форум NextRise 2020 Seoul, 23-24.06.2020 г., гр. Сеул, Република Корея