Брой 139 (1650), 24-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Брексит: Европейската комисия публикува съобщение относно подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС


На 30 март 2019 г. Обединеното кралство ще напусне ЕС и ще се превърне в трета държава. Това ще има отрицателни последици за гражданите, предприятията и администрациите както в Обединеното кралство, така и в ЕС. Такива последици са въвеждането на нови проверки на външната граница на ЕС с Обединеното кралство, промяна във валидността на издаваните от Обединеното кралство лицензи, сертификати и разрешения, както и различни правила за прехвърлянето на данни.

С приетия от ЕК текст се призовават държавите членки и частните субекти да ускорят подготовката. Текстът е съставен в отговор на отправеното миналия месец искане от страна на Европейския съвет (член 50) да се засили готовността на всички равнища и за всички последици.

Въпреки че ЕС работи денонощно за постигането на споразумение, гарантиращо организираното оттегляне на Обединеното кралство, то несъмнено ще причини смущения — например в търговските вериги на доставки — независимо от това дали ще бъде постигнато такова споразумение. Тъй като все още не е сигурно дали на тази дата ще има ратифицирано споразумение за оттегляне и какво то ще включва, в момента се провеждат действия в опит да се гарантира, че институциите на ЕС, държавите членки и частните субекти са подготвени за оттеглянето на Обединеното кралство. При всички случаи, дори ако бъде постигнато споразумение, след оттеглянето си Обединеното кралство вече няма да бъде държава членка и затова вече няма да се ползва от същите предимства като държавите членки. Ето защо подготовката за превръщането на Обединеното кралство в трета държава е от първостепенно значение дори и в случай че бъде постигнато споразумение между ЕС и Обединеното кралство.

Въпреки това подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство е отговорност не само на институциите на ЕС. Това е съвместно усилие на европейско, национално и регионално равнище и включва по-специално икономическите оператори и другите частни субекти. Сега всички трябва да ускорят подготовката, като вземат предвид всички възможни сценарии, и да поемат отговорност за своята конкретна ситуация.

Контекст

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати уведомление на Европейския съвет за намерението си да напусне Европейския съюз. Освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не бъде определена друга дата или Европейският съвет, в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие, че Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г. (датата на оттеглянето). Тогава Обединеното кралство ще стане държава извън ЕС.

Следователно заинтересованите страни, както и националните органи и органите на ЕС, трябва да се подготвят за два главни възможни сценария:

  • Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца.
  • Ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., няма да има преходен период и правото на ЕС ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него от 30 март 2019 г. Това се нарича сценарий „без споразумение“ или сценарий за рязко отделяне.

През изминалата година Комисията направи преглед на цялото законодателство на Съюза (достиженията на правото на ЕС), за да проучи дали са необходими промени в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. За тази цел Комисията прие (и ще приеме, когато е необходимо) конкретни, целенасочени законодателни предложения, за да се гарантира, че правилата на ЕС ще продължат да функционират гладко в един Съюз с 27 държави членки след оттеглянето на Обединеното кралство. Комисията също така публикува над 60 секторни известия за готовност, за да информира обществеността относно последиците от оттеглянето на Обединеното кралство без споразумение за оттегляне. Накрая, до 30 март 2019 г. двете установени в Лондон агенции — Европейската агенция по лекарствата и Европейският банков орган, както и други органи със седалище в Обединеното кралство, като например Центърът за наблюдение на сигурността на „Галилео“, ще бъдат преместени от Обединеното кралство. Освен това редица задачи, изпълнявани от органите на Обединеното кралство, също ще трябва да бъдат пренасочени извън Обединеното кралство.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР с призив поправките в Закона за енергетиката да влязат в сила незабавно
Предстояща търговска мисия в Япония през ноември 2018 г.
В контекста на очакваното влизане в сила на Споразумението за икономическо партньорство ЕС - Япония Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
CEE Blocк София ще събере топ политици и водещи международни компании на стратегически форум в София Тех Парк
25-26 октомври 2018 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
За хармонизираните стандарти и оценяването на съответствието на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR)
Пояснения на Българския институт за стандартизация Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Проведоха се едни от най-посещаваните и известни търговски панаири NRA Show 2018 и IFT 2018 в САЩ
Изложения за ресторантьорски и нови хранителни технологии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Брексит: Европейската комисия публикува съобщение относно подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС