Назад

Комисията представя нов подход към търговските споразумения


Европейската комисия направи важна стъпка към това търговията на ЕС да стане по-екологосъобразна, по-справедлива и по-устойчива. Тя представи нов план за засилване на ролята, която търговските споразумения на ЕС играят при опазването на околната среда и трудовите права в световен мащаб. В своето съобщение „Силата на търговските партньорства: заедно за екологосъобразен и справедлив икономически растеж“ Комисията предлага начини за по-нататъшно укрепване на изпълнението и прилагането на главите относно търговията и устойчивото развитие в търговските споразумения на ЕС.

Всички модерни търговски споразумения на ЕС включват глави относно търговията и устойчивото развитие, съдържащи широк набор от взаимно договорени ангажименти. В съобщението се определят приоритетите на политиката и ключовите точки за действие, които допълнително ще повишат ефективността на настоящия основан на ангажиментите подход към разпоредбите за търговията и устойчивото развитие, който отговаря на международната рамка и стандарти, като ще се засилят мерките за прилагане и изпълнение. По-специално новият подход ще включва налагането на търговски санкции за нарушения на основните разпоредби относно търговията и устойчивото развитие. Той ще се прилага при бъдещи преговори и за текущи преговори, когато е целесъобразно.

По-специално, новият подход към разпоредбите за търговията и устойчивото развитие обхваща следните аспекти:

Поемане на ангажимент с държавите партньори, който е ориентиран към резултатите и се основава на приоритети  

  • Ще водим преговори с партньорските държави за конкретни цели и обвързани със срокове пътни карти за по-ефективни резултати; 
  • В процеса на сътрудничество с търговските партньори ще се ангажираме още повече да насърчаваме спазването на международните трудови и екологични стандарти, включително чрез оказването на техническа и финансова помощ.
  • Ще работим в по-тясно сътрудничество както с държавите членки, така и с Европейския парламент за наблюдение и изпълнение на ангажиментите в областта на търговията и устойчивото развитие.
  • Ще работим за отварянето на нови пазари за внос и износ на екологосъобразни стоки и услуги и суровини, което е особено важно за намаляване на зависимостите в настоящата геополитическа ситуация.

 По-голямо участие и подкрепа за гражданското общество 

  • Улесняваме процедурата, съгласно която гражданското общество и вътрешните консултативни групи могат да подават жалби относно нарушения на ангажиментите за устойчивост. Ще актуализираме оперативните насоки за единната входна точка, за да въведем срокове, които Комисията ще следва като общо правило при разглеждане на жалби във връзка с ангажиментите в областта на търговията и устойчивото развитие;
  • Вътрешните консултативни групи ще участват по-активно в проектите за техническа помощ и в срещите с държавите — членки на ЕС;
  • Ще гарантираме по-голяма прозрачност на работата на вътрешните консултативни групи, включително публикуване на списъците на участващите организации;
  • Ще засилим допълнително ролята на вътрешните консултативни групи на ЕС, като осигурим ресурси за тяхното функциониране.

По-силен акцент върху изпълнението и правоприлагането

  • Ще разширим обхвата на стандартната фаза за уреждане на спорове между държавите, така че да обхване главата относно търговията и устойчивото развитие от нашите търговски споразумения, което означава, че страната, за която е установено, че нарушава някои от ангажиментите в областта на търговията и устойчивото развитие, ще трябва своевременно да информира как ще изпълни доклада на експертната група в рамките на определен период от време;
  • Ще включим възможността за прилагане, като крайна мярка, на търговски санкции за съществени нарушения на Парижкото споразумение относно изменението на климата и на основните трудови принципи на МОТ.

Контекст

Всички модерни търговски споразумения на ЕС вече включват глави относно търговията и устойчивото развитие. Това изисква непрекъснати и постоянни усилия за ратифициране на основните конвенции на МОТ и за ефективно прилагане на конвенциите на МОТ и на многостранните споразумения в областта на околната среда, които всяка страна е ратифицирала, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата и Конвенцията за биологичното разнообразие.