Брой 208 (2214), 29-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предложи европейска директива относно минималните заплати и колективното договаряне


Европейската комисия предлага Директива на ЕС, за да гарантира, че работниците в Съюза са защитени чрез адекватни минимални работни заплати, които им позволяват да живеят достойно, независимо къде работят. Когато са определени на адекватни равнища, минималните работни заплати имат не само положително социално въздействие, но допринасят и за по-широка икономическа полза, като намаляват неравенството в заплащането, подпомагат поддържането на вътрешното търсене и засилват стимулите за работа. Адекватните минимални работни заплати спомагат също така да се намали разликата в заплащането между жените и мъжете, тъй като повече жени, отколкото мъже, получават минимална работна заплата. Предложението помага също да се защитят работодателите, които плащат достойни заплати на работниците, чрез осигуряване на справедлива конкуренция.

Настоящата криза засегна най-вече секторите с по-голям дял на нископлатени работници като почистването, търговията на дребно, здравеопазването и дългосрочните грижи, както и медико-социалните грижи. Осигуряването на достоен живот за работниците и намаляването на бедността сред работещите е важно не само по време на криза, но е жизнено необходимо за устойчиво и приобщаващо икономическо възстановяване.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Днешното предложение за адекватни минимални работни заплати е важен сигнал, че дори по време на криза достойнството на труда трябва да бъде неприкосновено. Видяхме, че много хора не получават достойно възнаграждение за положения труд. Работниците трябва да имат достъп до адекватни минимални работни заплати и достоен стандарт на живот. Днес предлагаме уредба за минимални работни заплати при пълно зачитане на националните традиции и свободата на социалните партньори. Подобряването на условията на труд и живот ще предпазят не само нашите работници, но и работодателите, които плащат достойни заплати и поставят основата за справедливо, приобщаващо и устойчиво възстановяване.

Изпълнителният заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, Валдис Домбровскис, заяви: Важно е да се гарантира, че нископлатените работници също ще извлекат полза от икономическото възстановяване. С това предложение искаме да гарантираме, че работниците в ЕС получават достойно заплащане, независимо къде работят. Социалните партньори играят ключова роля в договарянето на заплатите, както на национално, така и на местно равнище. Ние подкрепяме свободата им да договарят заплатите самостоятелно, а където това не е възможно, предоставяме уредба за насоки на държавите членки в определянето на минималните работни заплати.

Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: Почти 10 % от работниците в ЕС живеят в бедност: това трябва да се промени. Хората, които работят, не трябва да се борят, за да свържат двата края. Минималните работни заплати трябва да догонят другите заплати, които нараснаха през последните десетилетия, оставяйки далеч назад минималните работни заплати. Колективното договаряне трябва да бъде златен стандарт за всички държави членки. Гарантирането на адекватни минимални работни заплати е записано черно на бяло в принцип 6 на Европейския стълб на социалните права, одобрен от всички държави членки, така че разчитаме на техния траен ангажимент.

Уредба за минимални работни заплати при пълно зачитане на националната компетентност и традиции

Минимални работни заплати съществуват във всички държави — членки на ЕС. В 21 държави има законоустановени минимални работни заплати, а в 6 държави членки (Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция) защитата на минималните работни заплати се осигурява изключително чрез колективни трудови договори. Въпреки това в повечето държави членки работниците са засегнати от недостатъчна адекватност и/или пропуски в обхвата на защитата на минималната работна заплата. В този контекст предлаганата директива създава уредба за подобряване на адекватността на минималните работни заплати и за достъп на работниците до защита на минималната работна заплата в ЕС. Предложението на Комисията зачита напълно принципа на субсидиарност: предвижда уредба за минимални стандарти, като зачита и отразява компетентността на държавите членки, както и независимостта и свободата на договаряне на социалните партньори в областта на заплатите. Не задължава държавите членки да въведат законоустановени минимални работни заплати, нито определя общо равнище на минималните работни заплати.

Държавите с широк обхват на колективното договаряне обикновено имат по-малък процент нископлатени работници, по-малко неравенство в заплащането и по-високи минимални работни заплати. Поради тази причина предложението на Комисията има за цел да насърчи колективното договаряне на заплатите във всички държави членки.

Държавите, в които съществуват законоустановени минимални работни заплати, трябва да поставят на адекватни равнища условията за определяне на минимални работни заплати. Тези условия включват ясни и стабилни критерии за определяне на минимална работна заплата, ориентировъчни референтни стойности като насока за оценката на адекватността, а също редовно и своевременно актуализиране на минималните работни заплати. От тези държави членки се изисква също така да осигурят пропорционално и обективно обосновано използване на разликите и удръжките при минималните работни заплати, както и ефективното въвличане на социалните партньори в определянето и актуализирането на законоустановените минимални работни заплати.

В заключение предложението допринася за подобрено прилагане и мониторинг на защитата на минималната работна заплата, установена във всяка държава. От съществено значение е да се гарантират спазването и ефективното правоприлагане, за да могат работниците да се ползват от действителен достъп до защита на минималната работна заплата, а предприятията да бъдат защитени от нелоялна конкуренция. Предлаганата директива въвежда годишно докладване от държавите членки пред Комисията относно данните за защита на минималната работна заплата. 

Контекст

В началото на мандата си председателят фон дер Лайен обеща да представи правен инструмент, за да гарантира, че работниците в Съюза получават справедливи минимални работни заплати, и повтори своя ангажимент в първата си реч за състоянието на Съюза на 16 септември 2020 г.

Правото на адекватни минимални работни заплати е заложено в принцип 6 на Европейския стълб на социалните права, чието създаване бе обявено съвместно от Европейския парламент, Съвета от името на всички държави членки и Европейската комисия в Гьотеборг през ноември 2017 г.

Днешното предложение за директива се основава на член 153, параграф 1, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно условията на труд. То е изготвено след двуетапна консултация със социалните партньори, проведена в съответствие с член 154 от ДФЕС. Предложението на Комисията предстои да бъде внесено в Европейския парламент и Съвета за одобрение. След като директивата бъде приета, държавите членки ще разполагат с две години за транспонирането ѝ в националните законодателства.

За повече информация

Предложение на Комисията за Директива на ЕС относно адекватни минимални работни заплати в ЕС

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС обсъди законопроекти за ДБ и за бюджетите на ДОО и НЗОК за 2021 г.
Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по представените законопроекти Още
Италиански компании проучват българския пазар
Търсят сътрудничество в секторите енергетика, козметика, ИКТ и текстил Още
Виртуална дискусия, посветена на кампанията на EU OSHA „Здравословните работни места облекчават товара“
GS1 HEALTHCARE SUMMIT 2020, 17-19 ноември 2020г.
Глобални стандарти за глобално здравеопазване Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Световната организация на свободните зони: Новата бизнес среда, повлияна от К-19, изисква нови стратегии
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предложи европейска директива относно минималните заплати и колективното договаряне
Напредък по отношение на социалната пазарна икономика Още
Втора вълна на коронавируса: Европейската комисия предприема допълнителни действия за засилване на мерките за готовност и реакция в целия ЕС
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започна приемът на документи за третия етап на мярката 60/40
Средствата за компенсации ще се изплащат за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през октомври се подобрява с 0.5 пункта в сравнение със септември
Подобрение в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Изменя се Програмата, изпълнявана от ББР за портфейлни гаранции
В подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, като в обхвата й ще попадат и големи предприятия Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
За значими инвестиции се предвижда възможност за предоставяне на държавна помощ до максималния размер... Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Нова Стратегия за висшето образование предлага МОН
Стремежът е да се осигурят добре подготвени кадри на пазара на труда Още