Брой 208 (2214), 29-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите


Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Те ще създадат по-добри възможности за подкрепа на инвеститорите - като за инвестиции, които са значими за икономиката се предвижда възможност за предоставяне на държавна помощ до максималния размер, регламентиран в приложимото европейско законодателство. За първоначални инвестиции в преработващата промишленост ще може да се предостави помощ до 37.5 млн. евро., съгласно одобрената регионална карта за периода 2014 - 2020 г., удължена с Решение на Европейската комисия до 31.12.2021 г., като се прилага интензитет на помощта от 25 на сто в Югозападния район на планиране и 50 на сто в останалите райони на планиране.

Благодарение на провеждания активен инвестиционен маркетинг нараства броят на компаниите, разглеждащи България като потенциална дестинация. Прилагането на насърчителната мярка е ключово за решението за инвестиция на компаниите поради големия размер на капиталовите разходи и дългосрочния хоризонт в осъществяването и поддържането на подобни проекти. Мярката ще се прилага за приоритетни инвестиционни проекти и ще допълни наличния пакет от инвестиционни стимули за големи инвестиции. Наличието й ще позволи привличането на водещи международни производствени компании. Такива предприятия са структуроопределящи за икономиката на страната и дейността им способства както за развитието на регионите, така и за икономическата активност на голям брой малки и средни предприятия, обслужващи или съдействащи за дейността на големите инвеститори. Такива проекти променят конкурентоспособността на икономиката поради използваните технологии, организация на производството, осигурените пазари и експортната насоченост на произведената продукция, корпоративните стандарти и сътрудничество с международни партньори. Решават се успешно системни проблеми, свързани с високата безработица, липсата на доходи на населението, създават се възможности за заетост на лица от малцинствата за производства с потребност от базова работна сила, преодолява се трайната тенденция за нарастване на регионалните дисбаланси в икономическото развитие.

С другите направени нормативни промени се постига последователно разграничаване на случаите на държавна помощ от подкрепата, оказвана за изпълнението на проекти, която няма характер на помощ. Прецизират се разпоредби на правилника във връзка с практиката по прилагането му и се регламентират задълженията на инвеститорите за поддържане на инвестицията и работните места по проектите, така че те да са в по-голяма степен съобразени с получената подкрепа.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС обсъди законопроекти за ДБ и за бюджетите на ДОО и НЗОК за 2021 г.
Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по представените законопроекти Още
Италиански компании проучват българския пазар
Търсят сътрудничество в секторите енергетика, козметика, ИКТ и текстил Още
Виртуална дискусия, посветена на кампанията на EU OSHA „Здравословните работни места облекчават товара“
GS1 HEALTHCARE SUMMIT 2020, 17-19 ноември 2020г.
Глобални стандарти за глобално здравеопазване Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Световната организация на свободните зони: Новата бизнес среда, повлияна от К-19, изисква нови стратегии
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предложи европейска директива относно минималните заплати и колективното договаряне
Напредък по отношение на социалната пазарна икономика Още
Втора вълна на коронавируса: Европейската комисия предприема допълнителни действия за засилване на мерките за готовност и реакция в целия ЕС
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започна приемът на документи за третия етап на мярката 60/40
Средствата за компенсации ще се изплащат за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през октомври се подобрява с 0.5 пункта в сравнение със септември
Подобрение в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Изменя се Програмата, изпълнявана от ББР за портфейлни гаранции
В подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, като в обхвата й ще попадат и големи предприятия Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
За значими инвестиции се предвижда възможност за предоставяне на държавна помощ до максималния размер... Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Нова Стратегия за висшето образование предлага МОН
Стремежът е да се осигурят добре подготвени кадри на пазара на труда Още