Назад

Зелен пакт: ЕП подкрепя актуализираните насоки за трансевропейската енергийна инфраструктура


© AdobeStock/fotowunsch
  • Политиката за енергийната инфраструктура трябва да помогне за постигането на целите за неутралност по отношение на климата
  • Фондовете следва да подкрепят внедряването на водорода и процесите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид
  • Проектите следва също така да повишават сигурността на доставките

ЕП одобри нови правила за подбор на енергийните проекти, които могат да получат финансиране от ЕС, и за привеждане на съществуващия регламент в съответствие със "Зеления пакт" на ЕС.

В законодателството, договорено със Съвета през декември 2021 г., се определят критериите и методологията за избор на енергийни проекти от общ интерес, като например високоволтови преносни линии, тръбопроводи, съоръжения за съхранение на енергия и интелигентни мрежи, които ще се ползват от ускорени административни процедури и ще могат да получават средства от ЕС.

Насърчаване на водорода, постепенно премахване на природния газ

По време на преговорите членовете на ЕП подкрепиха включването на финансиране на проекти, свързани с развитието на водородна инфраструктура и улавянето и съхранението на въглероден диоксид. Допустимите проекти следва също така да стимулират пазарната интеграция и да повишават сигурността на енергийните доставки.

Избраните проекти ще трябва да помогнат на страните от ЕС да се откажат от твърдите изкопаеми горива като въглища, лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти. Членовете на ЕП осигуриха финансиране за проекти, които пренасочват съществуващата инфраструктура за природен газ за пренос или съхранение на водород през преходния период. Подобни проекти ще могат да получават финансова помощ от ЕС до 31 декември 2027 г.

Прекратяване на енергийната изолация на Кипър и Малта

Новите проекти, базирани на природен газ, вече няма да бъдат допустими за финансиране от ЕС. Временна дерогация обаче ще позволи на Кипър и Малта да имат по един проект за водороден газ, финансиран с оглед на свързването им с мрежата на ЕС и работещ при строги условия.

Следващи стъпки

Текстът беше одобрен от Парламента с 410 гласа "за", 146 гласа "против" и 72 гласа "въздържал се". Следва да бъде официално приет от Съвета, преди да бъде публикуван в Официален вестник и впоследствие да влезе в сила.

Контекст

В резолюцията си от 10 юли 2020 г. Парламентът призова за преразглеждане на Регламента за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E), в който се определят насоките на ЕС за трансграничната енергийна инфраструктура и се очертава процесът на подбор на т.нар. проекти от общ интерес. През декември 2020 г. Комисията прие предложение за преразглеждане на регламента за TEN-E.

Проектите от общ интерес са инфраструктурни проекти, които се считат за съществени за постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката, включително подобряване на взаимовръзките между националните пазари, по-голяма конкурентоспособност, сигурност на доставките и насърчаване на възобновяемите енергийни източници.